Podstawowe pojęcia w rachunkowości

Rachunkowość może być analizowana z dwóch perspektyw. Jako praktyczne działania lub wiedza teoretyczna. Jakie są podstawowe pojęcia w rachunkowości, z którymi warto się zapoznać.
Bez względu czy będziemy rozpatrywać  rachunkowość w ujęciu teoretycznym czy praktycznym, należy wiedzieć, że nie oznacza to dwóch odrębnych rachunkowości. Przez samą rachunkowość należy rozumieć system ciągłego gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich prezentacje w ujęciu ekonomiczno-finansowym.
księgowość - historia

Podstawowe pojęcia w rachunkowości

Elementami składowymi rachunkowości jest księgowość, rachunek kosztów oraz sprawozdawczość finansowa. Natomiast podstawowymi pojęciami w rachunkowości z którymi warto się zapoznać to:

 • aktywa, które stanowią zbiór zasobów kontrolowanych przez przedsiębiorstwo, w wyniku przeszłych zdarzeń, z których oczekuje się korzyści ekonomicznych w przyszłości;
 • pasywa, które stanowią źródła finansowania aktywów – w zależności od rodzaju pochodzenia możemy je podzielić na własne lub obce;
 • bilans jest zestawieniem aktywów oraz pasywów na początku i na końcu okresu sprawozdawczego – bilans obowiązkowo musi spełniać takie cechy jak zupełność, rzetelność, przejrzystość, ciągłość i sprawdzalność;
 • dziennik przeznaczony jest do chronologicznej ewidencji zdarzeń gospodarczych – powinien dawać możliwość uzgodnienia jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;
 • kapitały obce, stanowią składnik pasywów pozyskany od osób trzecich – ich przykładem są kredyty bankowe, pożyczki lub zobowiązania wobec różnych podmiotów;
 • kapitały własne, stanowią składniki pasywów, wniesione w momencie założenia podmiotu przez właścicieli lub wypracowane przez jednostkę w następstwie prowadzenia działalności gospodarczej – przykładem kapitałów własnych są wkłady wspólników, odpisy z osiągniętych zysków.

Konto księgowe: jest podstawowy narzędziem ewidencyjnym, służącym do przedstawiania stanu oraz zmian, które zachodzą w określonym składniku majątku aktyw, pasyw lub wyniku finansowym

 • Konta bilansowe, są to konta których stan końcowy zostaje uwzględniony w bilansie, lub  konta, które swoją nazwę czerpią z elementów bilansu np. 010 środki trwałe, 130 rachunek bieżący, 310 materiały.
 • Konta wynikowe, które służą do ewidencjonowania przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego. Są to konta o charakterze nie-bilansowym.
 • Korespondencja kont, oznacza interakcje jaka zaszła pomiędzy kontami, na których zaksięgowano daną transakcję gospodarczą.
 • Księga główna, stanowi zbiór wszystkich kont syntetycznych wykorzystywanych do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych. Konta księgi głównej określone są w zakładowym planie kont.
 • Operacje gospodarcze, to  każde zdarzenie gospodarcze, które powoduje zmiany w składnikach bilansu i podlega udokumentowaniu.
 • Rachunek zysków i strat przedstawia dokonania przedsiębiorstwa w danym okresie. Zawiera istotne wiadomości o jego rentowności.
 • Sprawozdanie finansowe, jest to “urzędowe” zestawienie informacji, które obrazują sytuację finansową przedsiębiorstwa. Sprawozdanie sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej.
 • Wynik finansowy, stanowi różnicę między przychodami i kosztami, jest to rezultat prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym. Dodatkowo wynik finansowy jest miernikiem sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie.