Jak wyglądają składki ZUS na urlopie wychowawczym 2018? Ile wynosi podstawa wymiaru składek?


29 stycznia 2018 3 min. czytania

Jaka w 2018 roku obowiązuje podstawa składek osób na wychowawczym? Jak ją wyliczyć? Jakie składki i z jakiego funduszu są opłacane za osoby będące na urlopie wychowawczym?

Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że urlop wychowawczy przysługuje wyłącznie pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Natomiast inni ubezpieczenie np. zleceniobiorcy, czy osoby wykonujące działalność gospodarczą mogą zawiesić wykonywanie czynności i zająć się osobistą opieką nad dzieckiem.

Podstawa składek osób na wychowawczym

Podstawa składek osób na wychowawczym

Zgodnie z art. 18 ust. 5b ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz osób, stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Przepis ten ma zastosowanie do osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

  • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej
  • prowadziły inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6, przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia,
  • były zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, przez okres co najmniej 6 miesięcy i którzy zaprzestali jej wykonywania,
  • były osobami współpracującymi ze zleceniobiorcami lub osobami prowadzącymi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały tej współpracy.

Dodatkowo podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stanowi o tym art. 18 ust. 14 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Podstawa na 2018 rok

Prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4 443 zł, a 60% z tej kwoty to 2 665,80 zł. Oznacza to, że podstawa składek osób na wychowawczym to kwota 2 665,80 zł.

Co więcej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 75% z 2 100 zł = 1 575 zł.

Jakie składki opłacane są na wychowawczym?

Za osobę przebywającą na wychowawczym opłacane są składki emerytalna, rentowa i zdrowotna. Oznacza, to że taka osoba ma np. prawo do opieki medycznej, ale np. za czas choroby nie otrzyma zasiłku chorobowego.

Kto finansuje składki osób na wychowawczym?

Składki za osoby przebywające na wychowawczym opłacane są z budżetu państwa.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu