Jak rozliczyć świadczenia pozapłacowe przekazane osobom prywatnym?


30 marca 2014 5 min. czytania

Przedsiębiorcy mają obowiązek informowania urzędów skarbowych o wypłaconych należnościach. Najczęściej są to informacje PIT-11 o wynagrodzeniach pracowników, które wręcza się do końca lutego za poprzedni rok. Jednak są też świadczenia pozapłacowe dla osób niezwiązanych z przedsiębiorcą, które również mogą powodować obowiązek informowania fiskusa o tych przychodach. Służy do tego formularz PIT-8C.

Co to jest PIT-8C

Ogólnie, druk PIT-8C informuje fiskusa, a także podatnika o przychodach, które wymagają rozliczenia, ale nie kwalifikują się do wykazania w ramach PIT-11. Są to m.in. przychody od których przedsiębiorca (który wystawia PIT-8C) nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy.

Formularz PIT-8C dotyczy jednak wyłącznie przychodów osób prywatnych. Nie wystawia się go dla firm lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ mają one obowiązek zaliczyć te dochody do wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Tego formularza nie wystawia się także własnym pracownikom z tytułu uzyskanych dochodów, które obejmuje stosunek pracy (natomiast wystawia się go dla nich na ewentualne świadczenia spoza stosunku pracy).

PIT-8C dla osoby prywatnej stanowi podstawę do rozliczenia przychodu w zeznaniu rocznym. A zatem jest pod tym względem analogiczny do PIT-11 – dotyczy tylko innych sytuacji.

Kiedy trzeba wystawić PIT-8C – najczęstsze przypadki

PIT-8C jest o tyle ważny, że bez tego formularza osoba prywatna nie rozliczy przychodu. A zatem pojawią się u niej zaległości podatkowe. Jednocześnie, przedsiębiorca, który nie dopełni obowiązku przekazania PIT-8C musi także liczyć się z ewentualnymi karami. W związku z tym warto wiedzieć kiedy ten formularz jest stosowany.

Najczęściej można się spotkać z koniecznością wystawieniem informacji PIT-8C w związku z:

 • przekazaniem prezentów o charakterze reklamowym o wartości powyżej 200 złotych (opodatkowaniu podlega cała wartość prezentu – wraz z podatkiem),
 • wręczeniem nagrody wynikającej ze sprzedaży premiowej, np. za polecenie usługi kolejnemu klientowi,
 • udzieleniem bezpłatnej pomocy prawnej związanej z reklamą i promocją firmy świadczącej takie usługi, jeżeli jej wartość przekracza 200 zł,
 • nagrodami w konkursach dla osób, które nie są pracownikami przedsiębiorcy, np. nagrody za wysokość sprzedaży (tzw. programy motywacyjne),
 • karą umowną, np. gdy firma wynajmująca lokal płaci wynajmującemu-osobie prywatnej karę z tytułu przekazania lokalu do użytkowania z opóźnieniem lub ze względu na wypowiedzenie umowy najmu przed terminem,
 • udziałem w konferencji lub szkoleniu osób, które nie są pracownikami przedsiębiorcy, jeżeli wartość takiego świadczenia przekracza 200 zł i jest związana z reklamą lub promocją,
 • przychodami z reklamy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy np. okleją samochód reklamą lub na swojej stronie internetowej reklamują przedsiębiorcę,
 • odsetkami za opóźnienia w zapłacie odszkodowań, rent, zadośćuczynień zasądzonych przez sądy, np. za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
 • umorzeniem odsetek za nieterminowe płatności, np. z tytułu wynajmu nieruchomości.

Tutaj trzeba pamiętać, że katalog sytuacji kiedy konieczne jest wystawienie PIT-8C nie jest zamknięty. Przedsiębiorca sam musi ustalić czy doszło do powstania przychodu z tzw. innych źródeł.

Oprócz wyżej wymienionych sytuacji, PIT-8C wystawiany jest też w przypadkach otrzymania przez agenta ubezpieczeniowego obniżki na oferowane ubezpieczenia, sfinansowanie lub zwrot kosztów kandydatom na pracownika ponad ustawowe limity, wynagrodzenie pełnomocnika, z którym nie została zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, alimenty, umorzone kredyty, pożyczki i kary umowne, umorzenie kosztów zastępstwa procesowego, wypłata zasiłków i odsetek za opóźnienia w wypłacie zasiłków.

Zasady wystawiania i przekazywania PIT-8C

Informację PIT-8C przedsiębiorcy sporządzają za poprzedni rok podatkowy w terminie do końca lutego roku następnego. W tym samym terminie trzeba ją przekazać osobie dla której została wystawiona oraz do urzędu skarbowego, pod który podlega ta osoba. Oczywiście, mogą dopełnić tego obowiązku wcześniej, aby nie zapomnieć – zwłaszcza, gdy formularz dotyczy świadczenia z początku roku.

W PIT-8C przedsiębiorca wykazuje wartość świadczeń przekazanych osobie fizycznej w podziale na odpowiednie sekcje formularza. Przedsiębiorca w informacji musi wskazać źródło przychodu (np. kara umowna) oraz określić jego wysokość. Następnie trzeba zsumować wszystkie przychody z pozostałych źródeł. W przypadku, gdy trzeba wpisać więcej źródeł niż jest miejsca na druku, przedsiębiorca wypełnia kolejny formularz PIT-8C.

uwaga

Wypełniony druk należy przekazać do urzędu skarbowego oraz osobie, która otrzymała przychody od przedsiębiorcy. Wersję papierową można złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać listem poleconym.

Aby przesłać druk w wersji elektronicznej do systemu e-deklaracje trzeba dysponować podpisem elektronicznym. Data wysłania nie może być późniejsza niż ustawowy termin złożenia deklaracji, czyli ostatni dzień lutego.

Z kolei osobie, które ma otrzymać PIT-8C, formularz można przekazać w wersji elektronicznej, np. za pomocą e-maila. Podpis elektroniczny nie jest do tego celu potrzebny.

PIT-8C – z inFaktem to nie problem!

Nie każdy przedsiębiorca wie, czy musi sporządzić PIT-8C i przekazać go osobie prywatnej. Ale z inFaktem taki problem nie istnieje. Jak to działa?

 • Zakładasz bezpłatne konto inFakt.pl
 • Wypełniasz dane księgowe i uruchamiasz 30-dniowy test księgowości online
 • Dzwonisz lub piszesz do księgowych – gdy masz dowolne pytanie, np. o PIT-8C!

Załóż konto i wypróbuj inFakt – to nic nie kosztuje.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu