Jakie ma zastosowanie PIT-8AR? W jakich sytuacjach i kto ma obowiązek składać PIT-8AR? Kto jest odbiorcą PIT-8AR?

W rozliczeniu za 2017 obowiązuje druk PIT-8AR w wersji 6. – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zastosowanie PIT-8AR

PIT-8AR to deklaracja roczna o zryczałtowanych podatku dochodowym. Jest to zbiorcza deklaracja dla wszystkich podatników, za których płatnik odprowadzał zryczałtowany podatek.

Jak poprawnie wypełnić PIT-8C_

Termin, forma i adresat

PIT-8AR składa płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymuje go urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Deklaracja PIT-8AR nie jest wysyła się do podatników, od których podatek został pobrany. Przekazuje się ją wyłącznie do organu podatkowego właściwego ze względu na płatnika podatku w terminie do 31 stycznia bez względu na formę składania deklaracji.

Jeśli chodzi o termin, to PIT-8AR należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tym terminem – do dnia zaprzestania tej działalności. Gdy ostatnim dniem terminu wysyłki jest sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu na złożenie PIT-8AR uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

PIT-8AR podatnik
 • nie otrzymuje tego dokumentu
US
 • papierowo – płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników do 31 stycznia
 • elektronicznie – biura rachunkowe oraz każdy z płatników do 31 stycznia

Jakie przychody wykazujemy na PIT-8AR?

Na deklaracji PIT-8AR wykazujemy przychody z tytułu:

 1. wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku PIT),
 2. świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami (art. 30 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku PIT),
 3. świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku PIT,
 4. jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacane żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku PIT),
 5. kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (art. 30 ust.1 pkt 14 ustawy),
 6. należności osób zagranicznych, wymienione w art. 29 ustawy o podatku PIT,
 7. odsetki od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej), odsetki i dyskonto od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku PIT),
 8. odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku PIT),
 9. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku PIT),
 10. dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT),
 11. kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego (art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku PIT),
 12. dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji (art. 30a ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku PIT),
 13. przychody z tytułu zbycia prawa poboru akcji (art. 30a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku PIT),
 14. inne należności niewymienione w wierszach 1-13.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu