Oznaczenie TP w JPK V7. Czym są podmioty powiązane?

Jednym z oznaczeń transakcji wprowadzonych razem z nowym JPK jest oznaczenie TP. Zaznaczamy je wyłącznie na wystawianych przez nas fakturach wtedy, kiedy naszym kontrahentem jest firma, z którą jesteśmy powiązani bliską relacją lub możemy wywierać na nią znaczący wpływ.

Oznaczamy każdą taką fakturę, niezależnie od kwoty faktury.

Czym jest znaczący wpływ?

Za znaczący wpływ uznaje się posiadanie co najmniej 25% kapitału, prawa głosu lub udziałów w zyskach firmy, której wystawiamy fakturę. Dalej, jeśli posiadamy udziały w innej spółce, która to z kolei posiada udziały w spółce, której wystawiamy fakturę – również zostanie to uznane za znaczący wpływ.

Znaczącym wpływem jest nawet zajmowana przez nas funkcja w firmie. Jeśli jesteśmy członkiem organu kierującego firmą, albo nawet sprawujemy ważną dla firmy funkcję, np. Dyrektor Sprzedaży lub Dyrektor Finansowy to również może zostać uznane to za możliwość wywierania znaczącego wpływu na podejmowane decyzje.

Czym jest bliska relacja?

Jeśli pozostajemy w bliskiej relacji z osobami kierującymi firmą, której wystawiamy fakturę, również musimy oznaczyć to kodem TP. Za bliską relację uznaje się I oraz II stopień pokrewieństwa, a także I i II stopień powinowactwa.

I stopień pokrewieństwa
ojciec, matka, rodzice, syn, córka, dziecko
II stopień pokrewieństwa
dziadek, babcia, wnuk, wnuczka
I stopień powinowactwa
mąż, żona, ojciec męża, ojciec żony, matka męża, matka żony, rodzice męża, rodzice żony, mąż córki, żona syna,
II stopień powinowactwa
brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony

Podmiotami powiązanymi na gruncie ustaw o podatku dochodowym są:

 1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot, lub
 3. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 4. spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub
 5. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przez wywieranie znaczącego wpływu, rozumie się posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

 1. udziałów w kapitale lub
 • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
 • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
 1. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 2. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu