Outsourcing pracowniczy – planowane zmiany 2018.


7 marca 2017 3 min. czytania

Przedsiębiorca rozwijający swoją działalność, coraz częściej może spotkać się z pojęciem outsourcingu lub z outsourcing pracowniczy. Outsourcing polega na przekazaniu niektórych działań w przedsiębiorstwie na rzecz firm specjalizujących się w danej dziedzinie. Przykładem outsourcingu będzie skorzystanie z usług firmy np. sprzątającej, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi zatrudniać np. dodatkowego pracownika.

Outsourcing pracowniczy nie jest  całkowicie regulowany przez przepisy prawa pracy. W pewnym sensie opiera się na Art. 231 Kodeksu pracy, który dopuszcza możliwość „przeniesienia” pracowników z jednego podmiotu na drugi:

§ 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Zapis wykorzystywany jest do formalnego „przeniesienia” pracowników między różne podmioty z tym, że pracownik w dalszym ciągu wykonuje wcześniejszą pracę, w tym samym miejscu i czasie oraz z tym samym wynagrodzeniem na rzecz pierwotnego pracodawcy pomimo przejęcia przez innego przedsiębiorcę. Takie działanie ma na celu „oddanie” spraw kadrowych w tym procesy rekrutacji, wypłaty wynagrodzeń, szkolenia, planowanie grafików pracy oraz odprowadzanie składek ZUS za pracowników innemu podmiotowi. W praktyce sporządzenie umowy outsourcingu pracowników pozwala na obniżenie kosztów procesów kadrowych. Możliwość skorzystania z obniżenia pozapłacowych kosztów pracy oraz wprost nieuregulowanie w przepisach outsourcingu pracowników, stała się podstawą do wielu oszustw. W rzeczywistości firmy świadczące outsourcing pracowniczy, często nie odprowadzały świadczeń za pracowników.

Outsourcing pracowniczy – planowane zmiany 2018

Outsourcing pracowniczy a PIP

Jak wcześniej przedstawiono przepisy prawa pracy nie regulują kwestii outsourcingu pracowniczego. Outsourcing jest rozumiany jako wyodrębnienie określonych funkcji, zadań ze struktury przedsiębiorstwa i przekazanie ich do realizacji podmiotowi zewnętrznemu. Często zdarza się, że w ramach zawartej umowy między przedsiębiorcami podpisywane jest porozumienie, na mocy którego obecny pracodawca przekazuje, a firma outsourcingowa przejmuje pracowników zatrudnionych przy realizacji zleconych prac. Zlecenie przez pracodawcę wykonywanie zadań pomocniczych zewnętrznemu podmiotowi na zasadzie outsourcingu nie może stanowić przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 § 1 k.p., jeżeli nie następuje kompleksowa ocena okoliczności takich jak:

  • rodzaj zakładu
  • przejęcie klientów
  • przejęcie składników majątkowych i niematerialnych
  • przejęcie większości pracowników
  • stopień podobieństwa działalności prowadzonej przed i po przejęciu zadań.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu pracy.

14 lutego 2017 r. został przedstawiony projekt ustawy „o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw”. Najważniejsza zmiana w przypadku uprawomocnienia się decyzji potwierdzającej , że płatnikiem składek jest różny niż opłacający, ZUS z urzędu przeksięguje środki z konta firmy niebędącej płatnikiem składek na rachunek podmiotu wykazanego w decyzji. Oznacza to, że będzie można dokonać przeksięgowania składek zapłaconych przez nieuprawnionego płatnika na konto pracodawcy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu