Jak wygląda opodatkowanie spółki komandytowo – akcyjnej (SKA)? Kto jest podatnikiem podatku dochodowego, a kto podatnikiem podatku VAT? Sprawdźmy!

Podatek dochodowy

Opodatkowanie spółki komandytowo – akcyjnej

Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo – akcyjne opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jako jedyna spośród wszystkich spółek osobowych podatnikami podatku dochodowego nie są wspólnicy, ale spółka.

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych to:

  • 19% – stawka podstawowa oraz
  • 15% – obniżona stawka dla:
    • małych podatników (czyli takich, których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT  nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro oraz
    • podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Podatek dochodowy od osób prawnych można opłacać:

  • miesięcznie – do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który należy opłacać podatek,
  • kwartalnie – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale za który należy opłacać podatek.

Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie 31 marca należy złożyć zeznanie podatkowe na formularzu CIT-8.

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowo – akcyjnej

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku spółki komandytowo – akcyjnej w rzeczywistości dochodzi do podwójnego opodatkowania:

  • przychód wypracowany przez spółkę opodatkowany jest na poziomie spółki,
  • przy wypłacie dywidendy wspólnikom dochodzi do ponownego opodatkowania, tym razem na poziomie wspólników.

Aby założyć spółkę komandytowo – akcyjną niezbędnych jest co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi akcjonariuszem. Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku wspólników (zarówno akcjonariuszy, jak i komplementariuszy) opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.  Płatnikiem podatku dochodowego jest spółka. To na niej spoczywa obowiązek pobrania oraz odprowadzenia podatku.

Co istotne, w związku z uzyskanym przychodem na wspólnikach nie ciąży obowiązek złożenia zeznania podatkowego, po zakończeniu roku podatkowego. Pobrany podatek wykazuje płatnik – SKA – na formularzu PIT-8AR.

opodatkowanie spółki komandytowo akcyjnej

Opodatkowanie spółki komandytowo – akcyjnej – VAT

Podatnikiem podatku od towarów i usług jest spółka. Na spółce spoczywa obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług, prowadzenia rejestrów VAT, składania zeznania podatkowego oraz wymaganych dokumentów JPK.