Jakie reklamówki podlegają pod opłatę recyklingową?

Od września 2019 wprowadzane są w życie sukcesywnie zmiany przepisów na celu zapobieganie powstawaniu odpadów. Zmieniła się m.in. definicja toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, opłata recyklingowa a także dodane zostały nowe obowiązki ewidencyjne oraz sprawozdawcze dla przedsiębiorców m.in. w zakresie wpisu do BDO.

Opłata recyklingowa

Od stycznia 2018 przepisy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nałożyły na przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Do końca sierpnia 2019 opłata była pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Opłata nie była pobierana za bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności tzw. „zrywki”.

Po analizie danych z pierwszego roku funkcjonowania opłaty recyklingowej stwierdzono tendencję do oferowania przez jednostki handlu toreb za zakupy z tworzywa sztucznego o grubości powyżej 50 mikrometrów nie podlegających opłacie recyklingowej. W celu ograniczenia wprowadzania do obrotu toreb z tworzywa sztucznego od września 2019 opłatą recyklingową zostały objęte także pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej. Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym z opłaty zwolnione będą bardzo lekkie torby służące m.in. do pakowania żywności luzem.

Stawka opłaty recyklingowej określona rozporządzeniem z dnia 29.08.2019 Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej wynosi nadal 0,20 groszy za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Należy pamiętać, iż opłata recyklingowa będąca elementem dostawy torby stanowi, w przypadku czynnych podatników VAT, podstawę opodatkowania VAT, co wynika m.in. z informacji zawartej w komunikacie MF z dnia 22.12.2017.

Zmianie natomiast ulegnie od 2020 roku termin wnoszenia opłaty recyklingowej na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa z 15 marca roku następującego po roku, w którym została pobrana na 15 dzień miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Z przepisów przejściowych wynika, że do opłaty pobranej w 2019 stosuje się przepisy dotychczasowe.

E-składka zapłacona po terminie

Nowe obowiązki ewidencyjne 2020

Od 2020 roku na przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego nałożone zostaną nowe obowiązki ewidencyjne.

Przedsiębiorca taki będzie zobowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w formie papierowej lub elektronicznej. Obowiązek nie będzie dotyczył toreb nie objętych opłatą recyklingową tj. bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów.

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej jednostki handlu detalicznego lub hurtowego ewidencja prowadzona będzie odzielnie dla poszczególnych jednostek.

Przedsiębiorca prowadzący ewidencje będzie zobowiązany przechowywać informacje w niej zawarte przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Rejestr BDO

Dodatkowo zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach przedsiębiorca zobowiązany będzie złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia jednostki handlu roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, obejmujące informację o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tzw. BDO przez wypełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem indywidualnego konta.

Obowiązek składania sprawozdań wiąże się z koniecznością uzyskania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu, które oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową wpisu do rejestru BDO. Z przepisów wprowadzających zmiany do ustawy o odpadach wynika, że wpis do BDO należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2019. Do tego czasu mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.

Pierwsze roczne sprawozdanie będzie składane już za 2019 rok jednak w zakresie pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej obejmie okres po nowelizacji tj. od 01 września 2019 do 31 grudnia 2019.