Jak wyliczyć odsetki dla ZUS? Do jakiej kwoty nie ma obowiązku ich płacić?


10 lipca 2017 1 min. czytania

Przedsiębiorcy są zobowiązani co miesiąc opłacać należne składki do ZUS. W przypadku gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązku zapłaty należnych składek w terminie może powstać obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Jak ustalić odsetki za zwłokę?

Odsetki za zwłokę od zaległości składkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości składkowych

Płatnik składek jest zobowiązany odprowadzić należne składki ZUS za dany miesiąc w terminie nie później niż:

  • do 5 dnia następnego miesiąca – w przypadku gdy jest jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym
  • do 10 dnia następnego miesiąca w przypadku gdy opłaca składki jako osoba fizyczna wyłącznie za siebie
  • do 15 dnia następnego miesiąca w przypadku gdy jest innym niż ww. płatnikiem

Zgodnie z art. 12 § 5 ordynacji podatkowej w związku z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za ostatni termin płatności uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Odsetki za zwłokę od należności składkowych ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa z wyłączeniem art. 56a. Są one naliczane od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności składek do dnia ich zapłaty. Natomiast wysokość odsetek za zwlokę wylicza się na podstawie wzoru określonego w § 2 ust. 1 rozporządzenia MF w sprawie naliczenia odsetek za zwłokę. Odsetki za zwłokę wynoszą 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym, natomiast nie nalicza się ich, jeżeli wartość nie przekroczy kwoty 6,60 zł zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o sus. Odsetki zależy zaokrąglić do pełnych złotych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu