Odsetki od kredytu hipotecznego w KUP


28 maja 2018 4 min. czytania

Odsetki od kredytu co do zasady ogólnej mogą stanowić KUP, jeżeli zostały wykorzystane  na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będzie miała prawo do zaliczenia odsetek do KUP po rozpoczęciu działalności gospodarczej? Zapraszam do zapoznania się z stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zakup lokalu usługowego

Dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zakup lokalu może być pierwszą transakcję, która przyczyni się do założenia działalności. Często osoba fizyczna podejmuje decyzję o przystąpieniu do założenia działalności np. po odebraniu lub przystosowaniu lokalu pod działalność. Czy w przypadku gdy osoba fizyczna nie prowadząca działalności dokona zakupu lokalu „w budowie”, będzie miała prawo zaliczyć odsetki od kredytu hipotecznego do kosztów uzyskania przychodu po oddaniu nieruchomości i otwarciu działalności gospodarczej?
Z takim pytaniem zgłosił się podatnik do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. We wniosku osoba fizyczna nie prowadząca działalności, zawarła umowę z deweloperem na zakup lokalu usługowego. Zakup lokalu został sfinansowany z kredytu hipotecznego pod zastaw nieruchomości oraz z środków własnych. Osoba fizyczna rozpocznie działalność gospodarczą dopiero po oddaniu lokalu do użytkowania. Co ważne, działalność gospodarcza będzie prowadzona w danym lokalu, a lokal zostanie przeniesiony oświadczeniem z majątku prywatnego do majątku firmy, następnie będzie amortyzowany. W związku opisem podatnik poprosił o potwierdzenie prawa do zaliczenia comiesięcznych odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodu.

Odsetki od kredytu

 
Jak zaznaczył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, rozpatrując czy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu, co do zasady ogólnej wydatek należy rozpatrywać pod kątem art. 22 ust 1 ustawy o PIT z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, które przesądzają o zaliczeniu ich do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.
Jednak, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do KUP, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością. W myśl powołanego przepisu wydatek aby został uznany za koszt uzyskania przychodu powinien, spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu
  • nie został wymienionych w art. 23 ustawy o PIT
  • jest właściwie udokumentowany

Stanowisko Dyrektora KIS

Zakup lokalu usługowego będzie związany bezpośrednio z prowadzoną działalnością, oznacza to, że pomiędzy eksploatacją lokalu a prowadzeniem działalności istnieje związek przyczynowo skutkowy zatem, co do zasady, wydatki te będą stanowić koszt uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą odpisy z tytułu zużycia środków trwałych . Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych. Natomiast nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę kredytów, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek. Jak zaznaczył Dyrektor KIS:

„Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni – osoba nieprowadząca działalności gospodarczej zakupiła lokal usługowy od dewelopera, na który zaciągnęła kredyt hipoteczny. Zamiarem Wnioskodawczyni jest jednak rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej pod koniec 2018 r. lub w 2019 r. Po rozpoczęciu zamierza wskazany lokal przekazać z majątku prywatnego do majątku firmowego oraz wpisać do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć (w dacie zapłaty) do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu usługowego, który ma być przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej. Zaliczenie w ciężar kosztów podatkowych tych odsetek będzie możliwe dopiero po przekazaniu nieruchomości lokalowej do prowadzonej działalności gospodarczej i jej ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.”

Reasumując – Wnioskodawczyni może rozliczyć odsetki od kredytu hipotecznego na zakup lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, jako koszty uzyskania przychodów w tej działalności gospodarczej. Pełna treść wydanej interpretacji podatkowej jest dostępna na stronie MF.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu