Pełnomocnik podatnika VAT odpowiada solidarnie za jego zaległości

Wprowadzone z dniem 1 stycznia znowelizowane przepisy ustawy o VAT  wprowadziły bardzo restrykcyjną zasadę dotyczącą pełnomocników rejestrujących podatników do VAT.

Zgodnie z art. 96 ust. 4b ustawy o VAT, w  przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego (VAT-R).
Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika (VAT-R)

Powyższy przepis nie znajduje zastosowywania w przypadku, gdy powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

 Z kolei zgodnie z art. 117c ustawy Ordynacja podatkowa,  pełnomocnik, o którym mowa w art. 96 ust. 4b ustawy o VAT odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego, na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług. Przepisu art. 107 § 2 nie stosuje się.