O Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców


4 maja 2018 3 min. czytania

Od dnia 30 kwietnia 2018 roku, obowiązuje ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Kim jest i jakie prawa będzie posiadał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.


Jak wskazano w art. 1 powyższej ustawy, głównym obowiązkiem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest stanie na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Można powiedzieć, że w praktyce Rzecznik będzie odpowiedzialny za wdrożenie przepisów określonych w Konstytucji Biznesu.

Kto może zostać Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Rzecznik powoływany jest na 6 letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów.  Może nim zostać osoba, która:

 • jest obywatelem polskim i korzysta z pełnych praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada nieposzlakowaną opinię i daję rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

Dodatkowo Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, powinien wyróżniać się wiedzą w zakresie przedsiębiorczości i regulacji prawnych tworzących otoczenie przedsiębiorców, posiada co najmniej 5 letni doświadczenie w zakresie wykonywania działalności gospodarczej lub reprezentowania interesów przedsiębiorców lub tworzenia lub stosowania prawa gospodarczego. Rzecznikiem nie może być osoba, która pełniła służbę zawodową lub pracowała w organach bezpieczeństwa państwa.
Kolejnym istotnym elementem jest fakt, że Rzecznik może być powołany jedynie na jedną kadencję i nie może należeć do partii politycznej.

Zadania Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców

Do zadań nowo powstałej instytucji będzie należeć między innymi:

 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców
 • pomoc w mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji publicznej
 • inicjowanie i organizacja działalności edukacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej

Dodatkowo Rzecznik Małych i średnich przedsiębiorców, w dużej mierze będzie miał za zadanie ochrony praw przedsiębiorców w zakresie:

 • występować do właściwych organów z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
 • występować do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych,  jeśli przepisy będące przedmiotem wniosku budzą wątpliwości w praktyce lub ich stosowanie wywołało rozbieżności w rozstrzygnięciach wydawanych przez właściwy organ administracji publicznej;
 • informować właściwe organy lub kontroli o dostrzeżenych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej
 • występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
 • zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego,
 • informować właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podsumowując  zgodnie z ustawą rzecznik  ma stać na straży poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i pogłębiać zaufanie przedsiębiorców do władz państwowych. Dodatkowo rzecznik ma strzec poszanowania zasad bezstronności, równego traktowana a także uczciwej konkurencji. Ustawa o finansach publicznych określiła limit wydatków w wysokości 170 500 000 zł, na funkcjonowanie Rzecznika i jego biura. Nowy rzecznik obejmie stanowisko w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu