Osoby składające obecnie wnioski o wydanie interpretacji muszą pamiętać o kilku zmianach. Określono nowe druki ORD-IN i ORD-WS. Ponadto wnioski kierowane są do innej instytucji.

Podatnicy chcący uzyskać od 1 marca 2017 roku indywidualną interpretacje muszą pamiętać o tym, że zmienił się organ do którego należy kierować wnioski. Obecnie uprawnioną instytucją jest : Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypominam, że wszelkie pisma należy kierować na adres:

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Resortu Finansów opublikowane zostało także rozporządzenie w sprawie nowego druku ORD-IN(8). Jest to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.02.2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek.

Wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku należy kierować na na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Kwota jaką należy uregulować, to 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego .

Nowy wzór ORD-IN i ORD-WS

Wspólna interpretacja podatkowa

Art. 14r. § 1. ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa wskazuje, że z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).

Zainteresowani wskazują we wniosku wspólnym jeden podmiot, który jest stroną postępowania w sprawie interpretacji, oraz składają oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Interpretację indywidualną lub postanowienie w sprawie doręcza się podmiotowi wskazanemu jako strona. Pozostałym zainteresowanym doręcza się odpis interpretacji lub postanowienia.

Opłata za wniosek wspólny jest ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i liczby zainteresowanych wskazanych we wniosku. Przykładowo jest dwóch zainteresowanych i dwa stany faktyczne opisane we wniosku, wówczas opłata wynosi (2*40 zł) * 2 = 160 zł.

Do tego typu interpretacji składany jest wniosek ORD-WS(2), a reguluje to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu