Najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2018 r. zmieniony zostanie limit dla składników majątku, które mogą zostać zaliczone do środków trwałych.

W myśl obowiązującego obecnie art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.
Natomiast zgodnie z art. 1 pkt 8 projektu ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne limit zostanie podniesiony z 3.500 zł do 5.000 zł.
Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w uzasadnieniu projektu zmiana limitu jest odpowiedzią na brak aktualizacji tej kwoty w ciągu ostatnich kilku lat. Autorzy projektu uważają również, że podwyższenie kwoty wpłynie zachęcająco na zwiększenie wydatków inwestycyjnych przez mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.
limit dla środków trwałych
Przepis ten powinien wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i dotyczyć składników majątku przyjętych przez podatnika do używania po dniu 31 grudnia 2017 r. Składniki majątku, które zostały oddane do używania przed tą datą należy rozliczać na dotychczasowych zasadach.
Projekt ustawy nie został jeszcze wniesiony do Sejmu, postęp prac nad projektem można śledzić tutaj.