Nowy kod tytułu ubezpieczenia i zmiany we wzorze druku ZUS DRA


4 sierpnia 2016 3 min. czytania

Z początkiem tego roku osoba, której zasiłek macierzyński jest niższy od kwoty świadczenia rodzicielskiego, może starać się o jego podwyższenie. W związku z tym dodano między innymi nowy kod tytułu ubezpieczenie i zmodyfikowano druk ZUS DRA.  Zachęcam do zagłębienia się w temacie.

Wzory dokumentów składanych do ZUS, a także kody tytułu ubezpieczeń są zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, określane w drodze rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dnia 30 listopada 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. Zostały w nim określone trzy nowe kody i wzór formularza DRA.

Nowe kody

Od 1 stycznia br. do załącznika nr 18, który zawiera kody wykorzystywane przy uzupełniania druków, w części I „kod tytułu ubezpieczenia” dodano dwa :

  • 05 80 – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego (1000 zł),
  • 05 81 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczeni rodzicielskiego.

W części XI „Kod świadczenia/przerwy” w dziele 3. „Rodzaj świadczenia i przerwy” od dnia 1 kwietnia wprowadzono też kolejny kod – 329 dotyczący podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Nowy kod tytułu ubezpieczenia i zmiany we wzorze druku ZUS DRA

Komunikat ZUS

Ponadto ZUS na swojej stronie internetowej zamieścił informacje o tym, że kod 329, może być wykazywany nie wcześniej, niż w dokumentach rozliczeniowych składanych za marzec 2016 r. Zatem w razie wypłaty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego w styczniu lub w lutym 2016 r. należy to świadczenie rozliczyć w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata (tj. wykazać w imiennych raportach miesięcznych oraz w deklaracji rozliczeniowej) łącznie z zasiłkami macierzyńskimi, z użyciem kodu świadczenia/przerwy właściwego dla dokonywanej wypłaty zasiłku, tj. z zastosowaniem odpowiednio kodu 311, 319 lub 325.

Zmienione pole druku DRA

Na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku V.04 zmieniono tytuł pola na Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa/FUS. Obecnie wykazuje się w nim także łączne kwoty wypłaconych w danym miesiącu podwyższeń zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego. W związku z tym, iż nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r., pierwszego rozliczenie składek na nowym formularzu może nastąpić za miesiąc marzec.

Na koniec warto dodać, że świadczenie które spowodowało te zmiany, jest finansowane ze środków z budżetu państwa.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu