Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń w 2019


7 grudnia 2018 3 min. czytania

Od przyszłego roku odwrócona zostanie reguła wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce na wypłatę na rachunek płatniczy pracownika. Jakie dodatkowe obowiązki dla pracowników i pracodawców niesie ta rewolucyjna zmiana? Czym jest rachunek płatniczy? Po informacje zapraszam do dzisiejszego wpisu.

Na czym polega zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę?

Obecnie podstawową zasadą jest wypłata wynagrodzenia za pracę do rąk pracownika co wynika z art. 86 § 3 Kodeksu pracy:
 „Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.”
Od przyszłego roku reguła wypłaty wynagrodzenia za pracę ulegnie odwróceniu a przepis będzie brzmiał:
„Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”
Zmiany w sposobie wynagradzania zleceniobiorców

Czym jest rachunek płatniczy?

W związku ze zmianą przepisów rozszerzeniu ulegnie zakres danych, których ma prawo żądać pracodawca od pracownika. Obok danych osobowych pracownika, numeru PESEL pojawi się numer rachunku płatniczego.
Definicja rachunku płatniczego zawarta jest w art. 2 pkt 25 ustawy o usługach płatniczych i jest to:
„rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych”.
Przez transakcję płatniczą rozumiemy „zainicjowaną przez płatnika lub odbiorcę wpłatę, transfer lub wypłatę środków pieniężnych„.
Oznacza to, że rachunek bankowy jest rachunkiem płatniczym, jeśli dokonywane są na nim transakcje płatnicze. Takimi rachunkami są:

  • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy;
  • rachunek oszczędnościowy oraz rachunek lokaty terminowej jeżeli umożliwiają wykonywanie transakcji płatniczej;
  • rachunek karty kredytowej.

Nie jest rachunkiem płatniczym rachunek bankowy prowadzony do obsługi kredytu np. hipotecznego.

Obowiązki pracodawcy po 1 stycznia 2019 roku

Po 1 stycznia 2019 na pracodawcę zostaną nałożone nowe obowiązki w związku ze zmianą sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Pracodawca w terminie 21 dni od wejścia w życie nowych przepisów tj. do 22 stycznia 2019 informuje, w sposób przyjęty u niego (np. ogłoszenie na tablicy, wysłanie maila do pracowników na ich skrzynki służbowe) pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

  •  podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Obowiązki pracownika po 1 stycznia 2019 roku

Pracownik po otrzymaniu od pracodawcy powyższej informacji w ciągu 7 dni:

  • podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo
  • składa pracodawcy wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych w postaci papierowej lub elektronicznej.

Przepisy przejściowe

Jak ma postąpić pracodawca gdy w okresie od wejścia w życie przepisów do dnia otrzymania informacji od pracownika przypada termin zapłaty wynagrodzenia za pracę?
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją powinien wypłacić wynagrodzenie do rąk własnych pracownika.
Analogicznie powinien postąpić pracodawca gdy pracownik w ogóle nie poda informacji o numerze rachunku płatniczego ani nie złoży wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.
Po więcej informacji na temat zmian przepisów pracowniczych w 2019 roku zapraszam do poniższego wpisu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu