Jakie jest planowane nowe wyłączenie z PIT? Od kiedy zmiana miałaby obowiązywać? Jakie rekompensaty są proponowane?

Przedmiotem poniższego artykułu jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. 
Natomiast inne zmiany prawne zapowiadane na 2018 r. są zebrane tutaj.
 

Nowe wyłączenie z PIT

Pierwszą ze zmian, jaka została określona to wyłączenie ze źródeł przychodu podlegającego opodatkowaniu emerytur i rent rodzinnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez ZUS oraz emerytur i rent rodzinnych z ubezpieczenia społecznego rolników, wypłacanych przez KRUS.

Oznacza to, że wyżej wymienione renty i emerytury nie stanowiłyby źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Świadczenie rekompensacyjne

Kolejna zaprojektowana zmiana, to wprowadzenie świadczenia rekompensacyjnego. Przysługiwałoby ono osobom, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały dochód z emerytury lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego wypłacanej przez ZUS albo emerytury lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników, wypłacanej przez KRUS, spełniającym warunki określone w :

  • art. 6 ust. 4 – osoby rozliczające się jako osoby samotnie wychowujące dziecko,
  • art. 27f – osoby korzystaj z ulgi na dzieci,
  • lub które poniosły wydatki określone w art. 26 ust. 1 pkt 6 – wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Wysokość świadczenia rekompensacyjnego

Świadczenie rekompensacyjne wyliczane i przekazaywane byłoby według następującej zasady:

  • 18% kwot dochodu z tytułu emerytury lub renty rodzinnej, liczonych od kwoty nie wyższej niż 85 528 zł, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci,
  • 18% kwot dochodu z tytułu emerytury kub renty rodzinnej, liczonych od kwoty nie wyższej niż 85 528 zł, w przypadku osób rozliczających ulgę rehabilitacyjną,
  • w wysokości odliczonej ulgi, pod warunkiem, że dochody z emerytury lub renty nie przekroczyły kwoty 85 528 zł.

Nowe wyłączenie z PIT

Wypłata świadczenia rekompensacyjnego

Świadczenie rekompensacyjne wypłacane byłoby na wniosek złożony do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do 31 marca roku następującego po roku, za który przysługuje świadczenie rekompensacyjne. Do wniosku o wypłatę świadczenia rekompensacyjnego wnioskodawca miałby obowiązek załączyć zeznanie podatkowe wypełnione dla potrzeb ustalenia świadczenia rekompensacyjnego.
Podmiotem zobowiązanym do wypłaty byłby odpowiednio organ rentowy wypłacający emeryturę lub rentę rodzinną, po przekazaniu informacji o wysokości należnego świadczenia rekompensacyjnego przez naczelnika urzędu skarbowego.
Do postępowania w sprawie świadczenia rekompensacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zeznań podatkowych podatników.

Ustalenia końcowe

Ponadto ZUS i KRUS ustalałyby nową wysokość emerytur i rent rodzinnych, do których prawo zostało ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w taki sposób, aby po zaprzestaniu pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych emerytury i renty rodzinne wypłacane były osobom uprawnionym w takiej wysokości jak przed dniem wejścia w życie tej ustawy.
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 rok, a świadczenie rekompensacyjne wypłacane było po raz pierwszy od dochodów z emerytur i rent rodzinnych za rok 2019. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu