Nowe limity podatkowe w 2017r.


11 stycznia 2017 2 min. czytania

Znowelizowane przepisy wprowadziły zmiany w istotnych dla podatnika limitach. W tym artykule zostały zaprezentowane najważniejsze z nich.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – 250 000 euro

Znowelizowana ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zmieniła wysokość limitu uprawniającego do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie lub prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, z dotychczas obowiązującej kwoty przychodów w wysokości 150 000 euro do 250 000 euro.

Przeliczenia na  walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, czyli 4,2976 zł/euro * 250 000 euro= 1 074 400 zł. 

Limit dotyczy przychodów osiągniętych w 2016 r.

 Nowe limity podatkowe w 2017r.

Księgi rachunkowe – 2 000 000 euro

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy osiągną lub przekroczą limit 2 000 000 euro. Dotychczas obowiązywał limit 1 200 000 euro.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, czyli 4,2976 zł/euro * 2 000 000 euro=8 595 200 zł. 

Limit dotyczy przychodów osiągniętych w 2016 r.

Zwolnienie podmiotowe w VAT – 200 000 zł

Znowelizowana ustawa o VAT, podwyższyła limit zwolnienia podmiotowego ze 150 000 zł do 200 000 zł. W 2017 r. ze zwolnienia podmiotowego z VAT mogą skorzystać także podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła stary limit tj. 150 000 zł, ale nie przekroczyła nowego limitu, czyli 200 000 zł.

Transakcje gotówkowe – 15 000 zł

Znowelizowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, zmniejszyła limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro na 15 000 zł. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu