Jak się odwołać od decyzji Urzędu Skarbowego? Ile jest na to czasu?

W przypadku, gdy niekorzystna decyzja podatkowa wydana przez urząd skarbowy trafia do przedsiębiorcy, niekiedy warto się od niej odwołać. Ostatecznie bowiem takie postępowanie może okazać się opłacalne. Jak wygląda odwołanie od decyzji urzędników?

Nie zgadzasz się z decyzją podatkową urzędników? Oto co możesz zrobić

Właściwie każdego dnia polscy przedsiębiorcy otrzymują z urzędu skarbowego decyzje dotyczące np. określenia wysokości nieuregulowanego podatku, korygujące wyliczoną kwotę podatku do zapłaty czy podsumowujące zakończenie kontroli podatkowej przeprowadzonej w firmie.

Jeśli postanowienie urzędników jest niekorzystne albo niejasne, można:

 • odwołać się od decyzji urzędników,
 • zażądać uzupełnienia lub sprostowania decyzji, ewentualnie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących jej treści,
 • złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej,
 • zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego.

Konkretny sposób postępowania zależy od etapu postępowanie podatkowego, na którym niekorzystna decyzja podatkowa została wydana, a także zakresu w jakim zdaniem przedsiębiorcy jest błędna.

14 dni na odwołanie od decyzji urzędu

Niekorzystna decyzja podatkowa wymaga podjęcia określonych działań. Przedsiębiorca ma 14 dni na odwołanie od decyzji wydanej przez urząd skarbowy. Ten okres liczony jest od dnia następującego po dniu otrzymania postanowienia urzędników. Jeżeli ostateczny termin odwołania wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to zostaje wydłużony do pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, bądź dniach wolnych od pracy.

W momencie składania odwołania warto posiadać potwierdzeniu jego wniesienia. Jest nim dowód nadania listu poleconego lub podbita przez urzędnika kopia dokumentu. Jeśli odwołanie dostarczane jest za pośrednictwem poczty, istotny jest termin jego nadania. W tym wypadku decyduje data stempla pocztowego, a nie fizyczne doręczenie pisma. W sytuacji gdy przedsiębiorca nie dotrzyma tego 14-dniowego terminu, decyzja podatkowa stanie się wiążąca i ostateczna.

Należy przy tym pamiętać, że odwołanie powinno zawierać przede wszystkim:

 • zawierać zarzuty przeciwko wydanej decyzji (np. sprecyzowanie jak urzędnicy naruszyli przepisy, do jakich uchybień proceduralnych doszło),
 • określać istotę i zakres żądania (uchylenie decyzji w całości lub w części),
 • wskazywać dowody uzasadniające żądanie (można się posiłkować również korzystnymi wyrokami sądowymi).

Tylko taki sposób postępowania może sprawić, że niekorzystna decyzja podatkowa zostanie rozpatrzona przez wyższą instancję.

Niejasna decyzja podatkowa – możliwe wyjaśnieniem, uzupełnienie, sprostowanie

W przypadku otrzymania decyzji podatkowej, co do której treści przedsiębiorca ma wątpliwości, może zwrócić się do urzędu skarbowego z żądaniem wyjaśnienia, uzupełnienia lub sprostowania decyzji. Należy to oczywiście zrobić w formie pisemnej.

Możliwość uzupełnienia oraz sprostowania wydanego postanowienia odnosi się jednak tylko do decyzji, które zawierają tzw. wady nieistotne, a więc takie, które nie mają wpływu na sens decyzji. Mogą to być oczywiste pomyłki (np. nieprawidłowa pisownia nazwiska przedsiębiorcy), mylne pouczenie lub jego brak w kontekście prawa do odwołania, czy błędy rachunkowe.

Kiedy możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej?

Jednym ze środków ochronnych przedsiębiorcy jest także prawo wnioskowania o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej. Ta ostateczność odnosi się tu do braku możliwości odwołania do organów administracyjnych.

Żeby jednak taka decyzja została uznana za nieważną musi posiadać jedną z następujących wad:

 • wydana została przez niewłaściwy organ podatkowy,
 • dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
 • została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
 • zawiera wadę, która sprawia, że zgodnie z przepisami jest nieważna,
 • wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
 • nie ma możliwości jej wykonania (ani w momencie wydania, ani później),
 • jej wykonanie wywołałoby czyn zagrożony karą.

W przypadku czterech pierwszych przyczyn, nie ma szans na stwierdzenie nieważności, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała już nieodwracalne skutki prawne.

Zaskarżenie decyzji do sąd administracyjnego – jak wygląda?

Niestety w większości sytuacji, organy podatkowe nie zmieniają decyzji, która zapadła w niższej instancji. Czy oznacza to, że niekorzystna decyzja podatkowa jest ostateczna i nieodwołalna? Otóż nie. Przedsiębiorcy zostaje jeszcze skierowanie skargi do sądu administracyjnego. Taką skargę należy wnieść do:

 • 30 dni od momentu dostarczenia rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie, lub
 • 60 dni od wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia (jeżeli dany organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie).

zaskarżenie decyzji do sądu

Nie robi się tego jednak bezpośrednio do sądu administracyjnego. Pismo zawierające skargę należy wnieść do organu, którego działania (bądź ich brak) przedsiębiorca chce się skarżyć. Następnie sprawa zostanie przekazana do sądu administracyjnego, który ma 30 dni na sporządzenie odpowiedzi.