Mały ZUS 2020


8 listopada 2019 4 min. czytania

W dniu 17.10.2019 ukazał się projekt ustawy rozszerzającej rozwiązania tzw. „Małego ZUS”. Na czym polega Mały ZUS 2020? Od czego zależeć będzie wysokość składek społecznych przedsiębiorcy? Więcej szczegółów w dzisiejszym wpisie.

Mały ZUS obecnie

Od stycznia 2019 przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na ZUS, która polega na opłacaniu składek społecznych w zależności od osiągniętych przychodów. Do tej pory z Małego ZUS skorzystało ponad 186 tys. mikroprzedsiębiorstw. Warunkiem skorzystania z preferencji jest m.in.:

  • osiągnięcie w poprzednim roku przychodu nie przekraczającego trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie limit wynosi 63 tys. zł)
  • nie korzystanie z ulgi na start oraz preferencyjnego ZUS;
  • prowadzenie działalności w poprzednim roku podatkowym przez co najmniej 60 dni;
  • nie wykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywane były w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności.

Podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Mały ZUS 2020

Projekt zmian zakłada, że podstawa składek na mały ZUS wyliczana ma być na podstawie dochodu w rozumieniu przepisów o PIT w odróżnieniu od obecnie obowiązujących przepisów, które bazują na przychodzie przedsiębiorcy. Celem nowelizacji jest także odejście od parametrycznych wskaźników, czyli opartych o ogłaszane co roku zmienne, na korzyść danych pewnych i stabilnych, takich jak współczynnik 0,5 czy przychód 120 tys.

Podstawa wymiaru składek ustalana ma być jako przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym pomnożony przez stały współczynnik 0,5.

Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej wyliczany będzie poprzez podzielenie rocznego dochodu przedsiębiorcy z poprzedniego roku kalendarzowego przez liczbę dni prowadzenia działalności w poprzednim roku kalendarzowym oraz następnie pomnożony przez 30.

W przypadku gdy przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym zaliczał składki społeczne do kosztów uzyskania przychodów to roczny dochód z działalności wyliczony na potrzeby małego ZUS powinien być o nie zwiększony. Z uzasadnienia do projektu wynika, że ma to zapobiec zjawisku „zapętlenia”, zgodnie z którym opłacone składki na ubezpieczenia społeczne w jednym roku kalendarzowym obniżałyby wartość dochodu, a tym samym umożliwiałyby zapłacenie odpowiednio niższych składek w roku następnym.

Dodatkowym warunkiem skorzystania z ulgi jest aby przedsiębiorca nie przekroczył przychodu za poprzedni rok kalendarzowy w wysokości 120 tys. zł. Przychód zmniejsza się proporcjonalnie w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku, zamknięcia lub zawieszenia.

Mały ZUS a ryczałtowe formy opodatkowania

W przypadku opodatkowania przychodów z działalności ryczałtem ewidencjonowanym przez roczny dochód będący podstawą wymiaru składek rozumiemy roczny przychód za poprzedni rok kalendarzowy pomnożony przez współczynnik 0,5.

Gdy przedsiębiorca wybrał opodatkowanie w formie karty podatkowej skorzystanie z małego ZUS możliwe jest jedynie w przypadku, gdy dokonywał w poprzednim roku kalendarzowym sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Przez dochód z działalności ustalany dla potrzeb wymiaru składek rozumiemy wartość sprzedaży bez kwoty podatku VAT pomnożoną przez współczynnik 0,5.

Termin zgłoszenia na Mały ZUS

Projektowany przepis zakłada wydłużenie terminu na złożenie zgłoszenia do małego ZUS z 7 dni nawet do 1 miesiąca. Od przyszłego roku przedsiębiorca złoży zgłoszenie ZUS ZUA do końca stycznia danego roku kalendarzowego lub nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczął lub wznowił prowadzenie działalności gospodarczej.

Szacowana liczba przedsiębiorców, którzy skorzystają z nowej formy małego ZUS wynosi 320 tys.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu