Jak po 2018 zmienią się przepisy związane z rozliczeniem wydatków na pojazd w leasingu?

Rząd przygotowuje zmiany w rozliczaniu leasingu samochodów osobowych. Czy po wejściu w życie przepisów leasing samochodu osobowego będzie nadal opłacalny? Jak będzie wyglądać rozliczenie samochodu, w przypadku gdy umowa leasingu została podpisana wcześniej? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące leasingu we wpisie.

Leasing samochodu osobowego – obecne przepisy

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przedsiębiorca, który wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samochód w leasingu do kosztów uzyskania przychodów ma prawo zaliczyć:

 • wszystkie wydatki związane z eksploatacją samochodu oraz
 • wydatki na zapłatę raty leasingowej w pełnej wysokości.

Co ważne, przedsiębiorca ma możliwość odliczenia 50% kwoty podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu towarów lub usług w przypadku, jeżeli samochód wykorzystywany jest zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i prywatnie.

Warto tutaj również zaznaczyć, że w przypadku wykorzystywanego w działalności gospodarczej samochodu, który jest własnością przedsiębiorcy i został przez niego zaliczony do środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca może zaliczyć:

 • wszystkie wydatki związane z eksploatacją samochodu oraz
 • odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej pojazdu. Jeżeli wartość początkowa pojazdu przekracza kwotę będącą równowartością 20.000 euro (przeliczoną na walutę polską po kursie z dnia wprowadzenia samochodu do Ewidencji Środków Trwałych) do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wyłącznie odpisy do wysokości tego limitu.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, nasuwa się stwierdzenie, że w przypadku samochodów osobowych, których wartość początkowa netto przewyższa kwotę ok. 80.000 zł korzystniejszym podatkowo rozwiązaniem jest zawarcie umowy leasingu, a nie kupna takiego samochodu. Sytuacja zmieni się znacznie, jeżeli wejdą w życie projektowane przez Ministerstwo Finansów przepisy.

leasing samochodu

Leasing samochodu – proponowane zmiany

Zgodnie z projektem nowelizacji, w przypadku samochodów osobowych w leasingu (wynajmowanych, dzierżawionych) wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i poza nią, do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć:

 • 50% wydatków związanych z użytkowaniem samochodu w leasingu (najmu dzierżawy) oraz
 • wydatki w części nieprzekraczającej kwoty wynikającej z proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu, który jest przedmiotem umowy leasingu (najmu, dzierżawy).

Ograniczenie możliwości rozliczenia wydatków do 50% obowiązywać będzie w przypadku, gdy samochód jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i poza nią. W przypadku, jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje samochód wyłącznie do celów działalności gospodarczej, w dalszym ciągu będzie miał prawo do rozliczenia całości poniesionych wydatków w kosztach. Z projektu rozporządzenia wynika, że przyjęte zostanie domniemanie, że w przypadku gdy przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu uprawniającej go do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z samochodem, nie będzie miał również prawa do rozliczenia w kosztach 100% wydatków.

Kiedy wejdą w życie zmiany?

Z pewnymi wyjątkami wejście w życie ustawy przewidywane jest na dzień 1 stycznia 2019 r. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadku samochodów w leasingu (najmie, dzierżawie) przewidziano pewien okres przejściowy przy wprowadzaniu zmian w rozliczaniu.

W przypadku umowy leasingu zawartej przed dniem 1 stycznia 2019 r. możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodów na dotychczasowych zasadach przewidziano do dnia 31 grudnia 2020 r. Do umów leasingu zawartych od dnia 1 stycznia 2019 r. zastosowanie będą mieć nowe regulacje, co ważne nowe regulacje będą stosowane również do umów leasingu zmienionych lub odnowionych pod dniu 31 grudnia 2018 r.

W projekcie nowelizacji znajduje się również zapis zgodnie z którym, w przypadku umowy leasingu zawartej po ogłoszeniu uchwalonej w nowelizacji w Dzienniku Ustaw, a przed dniem 31 grudnia 2018 r.:

 • koszty ponoszone do dnia 31 grudnia 2018 r. rozliczane będą na dotychczasowych zasadach,
 • koszty ponoszone po dniu 31 grudnia 2018 r. rozliczane będą na nowych zasadach.

Zmiany w rozliczaniu samochodów  będących środkami trwałymi

W projekcie ustawy przewidziane zostało również podniesieniu limitu wartości początkowej samochodu dla celów amortyzacyjnych z 20.000 euro do 150.000 zł.

Czy leasing samochodu osobowego nadal będzie opłacalny?

Jeżeli projektowane przepisy ustawy wejdą w życie leasing (najem, dzierżawa) samochodu w wielu wypadkach stanie się dla przedsiębiorców zupełnie nieopłacalny. Nieopłacalne będzie również wykorzystywanie w działalności gospodarczej samochodów osobowych o wartości początkowej przewyższającej kwotę 150.000, do tej wartości bowiem samochód wprowadzony do Ewidencji Środków Trwałych będzie można amortyzować.

Jakie rozwiązania będą więc najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy? Odpowiedź na to pytanie zawsze jest kwestią indywidualną, można jednak przyjąć kilka ogólnych wskazówek:

 • zamiast leasingu samochodu osobowego przedsiębiorca powinien rozważyć zakup samochodu za gotówkę lub w kredycie i wprowadzenie go do Ewidencji Środków Trwałych,
 • jeżeli przedsiębiorca będzie chciał rozliczyć w kosztach cały wydatek poniesiony na nabycie samochodu powinien wybierać samochody o wartości netto do 150.000 zł,
 • w przypadku jeżeli przedsiębiorca już teraz zastanawia się nad zmianą samochodu, może jeszcze zawrzeć umowę leasingu – ważne, aby do jej zawarcia doszło przed ogłoszeniem nowelizacji. Powinien jednak pamiętać, aby zdecydować się na najkrótszy – dwuletni okres leasingu. W takim wypadku będzie miał możliwość rozliczenia wszystkich wydatków związanych z umowę leasingu w kosztach przed 31 grudnia 2020 r. Rozwiązanie takie oczywiście niepozbawione jest wad – co prawda wszystkie wydatki będzie można rozliczyć w kosztach, ale przy tak krótkiej umowie leasingu wydatki te są znacznie wyższe, niż przy leasingu rozłożonym np. na 36 miesięcy.

Przebieg prac nad ustawą

Warto również zaznaczyć, że ustawa nie została jeszcze uchwalona Projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania w Ministerstwie Finansów, z jego treścią  można zapoznać się tutaj.