Czy ryczałtowiec ma prawo płacić kwartalne zaliczki na podatek? Czy można zmienić formę odprowadzania zaliczek w ciągu roku?

Aneta Socha-Jaworska

Kto może skorzystać z kwartalnych zaliczek? Kwartalne zaliczki – kiedy warto? O czym powinni pamiętać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych,  a także Ci opłacający ryczałt?

Kto może płacić zaliczki kwartalnie?

Osoba prowadząca działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych (18%, 32%) lub według podatku liniowego (19%) mogą wyliczać i płacić zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie. Opcja ta jest zarezerwowana dla przedsiębiorców będących małymi podatnikami oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Przypomnę, że mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia tej kwot wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. 

Jeśli natomiast chodzi o przedsiębiorców rozliczających się na ryczałcie, to mogą oni opłacać zaliczki kwartalnie otrzymane przychody z działalności – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro.

Jak zmienić częstotliwość opłacania zaliczek?

20 lutego – czas na zmianę sposobu opłacania zaliczek z miesięcznych na kwartalne lub odwrotnie dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego

Przepisy określają, że mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Należy pamiętać, że to zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Ogólnie można powiedzieć, że aby zmienić okresy opłacania zaliczek na podatek należy złożyć pismo do US lub zaktualizować wniosek CEIDG. Według mnie najlepszym rozwiązaniem jest zaktualizowanie zarówno CEIDG, jak i wysłanie pisma do US.

20 stycznia – czas na zmianę sposobu opłacania zaliczek z miesięcznych na kwartalne lub odwrotnie dla podatników rozliczających się na ryczałcie

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Również rezygnacja podatnika z rozliczeń kwartalnych na rzecz miesięcznych, możliwa jest do 20. stycznia. 

Podatnik dokonać zmiany aktualizując CEIDG lub składając pismo do naczelnika urzędu skarbowego. Ja, jak wyżej rekomenduje wykonanie obu czynności, aby mieć pewność tego, że zmiana jest skuteczna. Moja ostrożność wynika z tego, że dość często informacje z CEIDG nie są przekazywane do urzedów skarbowych.

Kwartalne zaliczki - kiedy warto?

Jakie zagrożenie niesie za sobą rozliczenie kwartalne?

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego, który wpłaca zaliczki kwartalnie musi pamiętać o tym, aby zgromadzić większy kapitał na zapłatę tego zobowiązania, gdyż dochód i zaliczka wyliczane są za okres trzech miesięcy, a nie jednego. To jest taka jedyna rzecz, o której należy pamiętać i na którą należy się przygotować.

Kwartalne zaliczki – kiedy warto?

Teraz przejdę do wskazania zalet rozwiązania, jakim są rozliczenia z podatku kwartalne. Osoby prowadzące działalność na zasadach ogólnych lub opodatkowanych w sposób liniowy mają możliwość rozliczania kosztów w prowadzonej działalności. Właśnie ta opcja daje pewne możliwości przedsiębiorcy. Może on dzięki rozliczeniom kwartalnym zaplanować wydatki np. zwiększyć ilość ilość, aby zaliczki na podatek dochodowy za kwartały mniejsze. Dodatkowo rozliczenie kwartalnie ogranicza ilość wpłat do urzędu – maksymalnie do 4. Oszczędza to na pewno czas podatnika.

Czy dla ryczałtowca sposób opłacania zaliczek ma znaczenie?

Myśle, że nad tym pytaniem zastanawia się mało osób, natomiast ja chciałabym się na nim pochylić. Ogólnie podatnik rozliczający się na ryczałcie opłaca zaliczki od przychodu według odpowiedniej stawki – nie ma znaczenia wysokość kosztów, bo one nie są uwzględniane w wyliczeniach. Przychód może pomniejszać jedynie o zapłacone składki społeczne, a zaliczki o 7,75% podstawy wymiary składki zdrowotnej.

Zaliczka kwartalna jest zatem stricte sumą zaliczek miesięcznych. Nie rozliczamy kosztów, więc nie wpłyniemy na wysokość zaliczki. Ogólnie dłuższy okres rozliczeń nie wpływa na obniżenie zobowiązań podatkowych.

Korzyść jaka jest dla podatnika, to że przy rozliczeniu kwartalnych dokonuje jednego wyliczenia na trzy miesiące. Co za tym idzie zaliczki płacone są raz na trzy miesiące, więc ogranicza to ilość wykonywanych przelewów podatnika. 

Ponadto przesunięcie terminu zapłaty zaliczki na podatek, daje także przedsiębiorcy pole do inwestowania tych nieprzekazanych do US środków, natomiast nie można zapomnieć o zamrożeniu pewnych środków na zaliczki, które trzeba uregulować po zakończonym kwartale.