W spółce jawnej ABC jest dwóch wspólników, którzy są osobami fizycznymi. Kto powinien zapłacić podatki – jeden wspólnik, wszyscy wspólnicy, a może cała spółka?  Kto płaci podatki w spółce jawnej? Sprawdźmy!

Podatki w spółce jawnej – podatek dochodowy

Z treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku spółek osobowych, a taką jest spółka jawna, są jej wspólnicy.

Przychód oraz ponoszone koszty należy podzielić proporcjonalnie do posiadanego przez wspólników prawa udziału w spółce.

Przykład:

Jan Nowak oraz Jan Kowalski założyli spółkę jawną. Jan Nowak posiada 80% udziałów, a Jan Kowalski 20. Rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych Jan Nowak powinien wykazać, 80% przychodów spółki oraz 80% jej kosztów, natomiast Jan Kowalski 20% przychodów oraz 20% kosztów.

Podatki w spółce jawnej – formy opodatkowania

Wspólnicy spółki jawnej mają do wyboru trzy formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne (podatek progresywny) oraz podatek liniowy.

Ważne jest to, że w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ta forma opodatkowania powinna zostać wybrana przez wszystkich wspólników.  Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania wszyscy wspólnicy składają naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

Możliwa jest natomiast sytuacja, w której jeden ze wspólników rozlicza się na zasadach ogólnych, a drugi podatkiem liniowym.

Podatki w spółce jawnej – obowiązki wspólników

Wspólnicy spółki jawnej mają obowiązek opłacać w terminie zaliczki na podatek dochodowy (lub ryczałt, jeżeli taka forma opodatkowania została wybrana przez wszystkich). Po zakończeniu roku podatkowego powinni złożyć odpowiednie zeznania podatkowe oraz odprowadzić podatek.

Pomimo tego, że za zapłatę podatku dochodowego odpowiada każdy wspólnik indywidualnie, książka przychodów i rozchodów powinna być prowadzona jedna dla całej spółki.

podatki w spółce jawnej

Podatki w spółce jawnej – VAT

W odróżnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnikiem podatku VAT jest spółka jawna. To na niej, a nie na wspólnikach ciąży obowiązek odprowadzania podatku, składania zeznań podatkowych oraz przesyłania JPK_VAT.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu