Kto może skorzystać z Tarczy 7.0? Jakie formy wsparcia dla przedsiębiorców są przewidziane?

AKTUALIZACJA: Tarcza 7.0 została przedłużona o kolejne miesiące. Sprawdź najnowszy wpis o Tarczy 8.0.

Od 1 lutego 2021 roku można składać wnioski o kolejne świadczenia dla przedsiębiorców dotkniętych pandemicznymi ograniczeniami. Siódma odsłona tarczy antykryzysowej wprowadziła kilka zmian.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do 31 marca 2021 r. i jest to ostatni dzień, w którym powinny one wpłynąć, abyśmy mogli skorzystać z Tarczy 7.0. Wyjątkiem jest świadczenie postojowe – tu termin ich składania wydłużono do 3 miesięcy po ustaniu stanu pandemii.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS (RDZ-B7)  oraz ponowne świadczenie postojowe (RSP DD7) można złożyć poprzez platformę PUE ZUS. Formularze dostępne są w zakładce Płatnik.

Wnioski o świadczenie 2000 zł dla pracownika na rzecz ochrony miejsc pracy i dotację 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności odnajdziemy, logując do naszego profilu na stronie praca.gov.pl.

Te warunki musi spełnić każdy przedsiębiorca

Aby wnioskować o pomoc w ramach Tarczy 7.0 każdy z przedsiębiorców powinien spełnić następujące warunki:

 • przeważający rodzaj działalności przedsiębiorcy powinno stanowić PKD ujęte w rozporządzeniu
 • działalność w określonym PKD była prowadzona na dzień 30 listopada 2020 r
 • wykazano spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Pod uwagę brane są jednak różne okresy w zależności od rodzaju pomocy, z której chcemy skorzystać:

  • Świadczenie 2000 zł na rzecz ochrony miejsc pracy: w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub analogicznym miesiącu rok wcześniej
  • Dotacja 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów: w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub analogicznym okresie rok wcześniej
  • Ponowne świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek ZUS: w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub analogicznym okresie rok wcześniej

Warto zauważyć, że w najnowszym wykazie branż upoważnionych do skorzystania z Tarczy 7.0 pojawiło się sześć nowych PKD:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowanie
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

• 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
• 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych)
• 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
• 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
• 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
• 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany)
• 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowanie
• 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
• 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
• 56.10.A (restauracje)
• 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
• 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering)
• 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
• 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
• 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo art.)
• 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)
• 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)
• 59.14.Z (projekcja filmów)
• 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
• 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
• 79.11.A Działalność agentów turystycznych
• 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
• 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)
• 79.90.C (usługi w zakresie rezerwacji)
• 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
• 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
• 85.52.Z (pozaszkolna edukacja artystyczna)
• 85.53.Z (Pozaszkolna edukacja z zakresu nauki jazdy i pilotażu)
• 85.59.A (nauka języków obcych)
• 85.59.B (Pozostała edukacja, gdzie indziej niesklasyfikowane)
• 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)
• 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
• 86.90.D (działalność paramedyczna)
• 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)
• 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)
• 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)
• 91.02.Z (działalność muzeów)
• 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
• 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
• 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
• 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
• 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
• 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich)
• 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Ochrona miejsca pracy – 2000 zł

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy gwarantuje dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w kwocie 2000 zł (lub procent tej kwoty odpowiadający wymiarowi jego niepełnego etatu) i dotyczy również pracowników na umowie zlecenie.

W trakcie składania wniosku przedsiębiorstwo nie powinno być poddawane restrukturyzacji lub postępowaniu upadłościowemu.

5000 zł na pokrycie bieżących kosztów

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności to pożyczka w wysokości do 5 tys zł. 

Staje się ona bezzwrotną pomocą, jeśli spełnimy jeden warunek: przez 3 miesiące od jej otrzymania nie możemy zamknąć lub zawiesić swojej działalności.

Ponowne świadczenie postojowe 2080 zł

Może ono zostać przyznane maksymalnie dwukrotnie. Wyjątkiem są poniższe branże, które mogą o nie wnioskować tylko raz:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych)
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

Zwolnienie z ZUS za grudzień lub grudzień i styczeń

Niezależnie od otrzymania wcześniejszego wsparcia, przedsiębiorcy ujęci w rozporządzeniu o Tarczy 7.0 mogą jednocześnie wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 lub grudzień 2020 i styczeń 2021 jeśli byliśmy zgłoszeni jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.


Jeśli zostały one wcześniej opłacone mimo spełnienia warunków zwolnienia, ZUS na wniosek zwróci je przedsiębiorcy lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań. Powinien on jednak niezwłocznie złożyć wniosek o zwolnienie w ramach Tarczy 7.0.