Przedsiębiorca ma w zamiarze przekazać prezenty dla swoich pracowników. Czy może te wydatki zaksięgować do kosztów i czy może od nich odliczyć VAT? Jak wygląda księgowanie prezentów świątecznych?

Księgowanie prezentów świątecznych

Przedsiębiorca dokonał zakupu drobnych prezentów np. bonów, paczek dla swoich pracowników, oczywiście dysponuje fakturą za ich zakup. Pojawia się pytanie, czy może ten wydatek zaksięgować do kosztów i czy z tej faktury może odliczyć VAT (w przypadku czynnego podatnika VAT, zwolniony takiego prawa nie ma).

PIT

Kwestia tego, czy można wyżej omawianą fakturę zaliczyć do kosztów zależy od sposobu sfinansowania tego wydatku. Jeśli wydatek zostanie zrealizowany w funduszy pracodawcy, to nie ma problemu z uwzględnieniem go w kosztach. Stanowisko to zostało potwierdzone na przykład w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPB1-3.4510.60.2016.1.MC.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy prezent dla pracownika zostanie sfinansowany ze środków ZFŚS lub gdy te środki będą stanowi działalność socjalną. Wówczas takich wydatków nie można zaksięgować do kosztów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Księgowanie prezentów świątecznych

VAT

Analizując temat VAT i opcji odliczenia go od wydatków świątecznych dla pracowników, też warto dokonać podziału ze względu na sposób sfinansowanie tego wydatku. Zatem przyjrzę się wydatkom, które zostały opłacone z ZFŚS i z funduszy pracodawcy.

Zacznijmy może od kwestii tego, że w ustawie o VAT nie ma zamieszczonych informacji związanych z ZFŚS, oznacza to że ta instytucja nie podlega pod regulacje tego aktu prawnego. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.31.2017.1.MD. Oznacza to, że prezenty sfinansowane z ZFŚS nie dają prawa do odliczenia VAT-u. Faktury za te wydatki księgujemy w kwocie brutto do kosztów.

Teraz przejdźmy do drugiego sposobu finansowania, czyli środków pracodawcy. Istotny tutaj będzie art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług który określa, że przez dostawę towarów (czyli czynność opodatkowaną), rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Wniosek z tego przepisu jest taki, że jeśli z faktury za prezent przedsiębiorca:

  • ma prawo odliczyć VAT, to przekazanie także będzie skutkowało naliczeniem VAT-u,
  • nie ma prawa do odliczenia VAT-u, to przekazanie nie będzie za sobą pociągało obowiązku naliczenia VAT-u.

Ważna kwestia nad którą należy się zastanowić, to prawo do odliczanie VAT-u. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług jest mowa o tym, że podatnik ma prawo odliczyć VAT od wydatków związanych z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych.

W mojej opinii jeśli w momencie dokonywania zakupu, jego przeznaczenie jest z góry ustalone tj. prezent dla pracownika, to wydatek nie jest związany z działalnością opodatkowaną, czyli VAT-u nie odliczamy z faktury, a co za tym idzie też go nie naliczamy.

Wyjątek

Ustawodawca określi, że przepisu art. 7 ust. 2 nie stosujemy do o przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przedmioty o małej wartości, to zgodnie z ustawą przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Czy zatem przekazanie prezentu pracownikowi jest związane z działalnością opodatkowaną, czy nie?

Organy w interpretacjach podatkowych indywidualnych mają zdania podzielone. Nie można zatem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W mojej opinii takie działania, jak nieodpłatne przekazanie pracownikowi prezentu nie jest związane z działalnością opodatkowaną przedsiębiorcy, zatem ja bym z tego wyłączenia w przypadku pracowników nie skorzystała.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu