Czego może dotyczyć kontrola z Urzędu Skarbowego po likwidacji firmy? Jakie dokumenty trzeba przechowywać po zamknięciu działalności?

Piotr Juszczyk

Wielu podatników zadaje sobie pytanie, czy jest możliwa kontrola podatkowa po zamknięciu działalności? Po odpowiedź zapraszam do niniejszego wpisu. 

W pierwszej kolejności odpowiadając na pytanie zadane w temacie – należy wskazać że tak, kontrola podatkowa po zamknięciu działalności gospodarczej może być przeprowadzona. Urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę firmy podatnika za okres wykonywania tej działalności. Podstawowym celem kontroli podatkowej jest zweryfikowanie czy kontrolowany podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a także zapewnienie organom podatkowym realizacji zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym, do czego konieczne jest ustalenie wszystkich okoliczności kształtujących prawnopodatkowy stan faktyczny.

Kontrola podatkowa po zamknięciu działalności

Jak więc już wskazałem, organ podatkowy po zamknięciu firmy może przeprowadzić kontrolę podatkową. Urząd Skarbowy może podjąć taką kontrolę do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego będącego przedmiotem weryfikacji. 
Zamknięcie czy też zakończenie prowadzenia działalności, nie zwalnia podatnika z obowiązku przechowania ksiąg podatkowych. Podatnik również jest zobowiązany przechowywać wszelkie inne dokumenty na podstawie, których dokonano zapisów w księgach podatkowych do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 
Co do zasady, terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego jest 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przy czym należy pamiętać, że termin ten może podlegać wydłużeniu. Ordynacja podatkowa w art. 70-71 wskazuje, kiedy bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a kiedy ulega zawieszeniu. Dzieje się tak między innymi, gdy zastosowano środek egzekucyjny wobec podatnika lub wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania. Pełen katalog znajdziemy ww. artykułach Ordynacji podatkowej.
Należy jeszcze pamiętać, że okres przechowywania dokumentacji mogą określać odrębne ustawy. Jest tak np. gdy podatnik korzysta z pomocy publicznej.
Przykład
Podatnik z tytułu prowadzonej działalności złożył zeznanie za rok 2017 dnia 2 marca 2018 r. Dokumentacja związana z tym rozliczeniem musi być przechowywana przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności. Terminem płatności z zeznania za rok 2017 jest 30.04.2018 r. W związku z tym podatnik jest zobowiązany przechowywać dokumenty na podstawie których dokonał rozliczenia aż do końca 2023 r.