Jak rozliczać VAT na import usług spoza UE, jak i z krajów Unii?

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji z zagranicznymi kontrahentami często zastanawiają się czym jest oraz kiedy rozpoznać import usług? W dzisiejszym artykule zapraszam do zapoznania się z definicją oraz informacją kiedy rozpoznać import usług w myśl ustawy o VAT.

Kiedy rozpoznać import usług

Czym jest import usług?

Przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca oraz dla których spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • usługodawcą jest podatnikiem, który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce pobytu poza terytorium Polski
  • usługodawca nie rozlicza podatku należnego od towarów i usług – co oznacza, że świadczona usługa nie podlega opodatkowaniu w kraju dostawcy,
  • usługobiorcą jest podatnik będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną  mającą siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski
  • zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usługi jest terytorium Polski

Kiedy rozpoznać import usług?

Co do ogólnej zasady określonej w ustawie o podatku od towarów i usług przedsiębiorca, który dokonuje zakupu usług dla, których zostały spełnione powyższe warunki będzie zobowiązany rozpoznać import usług. Zazwyczaj faktura od zagranicznego kontrahenta jest wystawiona w walucie obcej. Aby prawidłowo rozliczyć rozpoznany import usług, przedsiębiorca będzie zobowiązany do przeliczenia wartości faktury na złotówki po odpowiednim kursie NBP. Zastosowanie będzie miał średni kurs danej waluty, ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień poniesienia kosztu.

Rozliczenie podatku VAT

Do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług zobowiązany jest nabywca usługi. Podatek należy rozliczyć w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, będą zobowiązani do złożenia i zapłaty podatku wykazanej w deklaracji VAT-9M. Deklarację należy złożyć w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatnik zwolniony z VAT nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego przez co zapłacona kwota podatku wynikająca z deklaracji VAT-9M, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.

W przypadku czynnych podatników VAT, podatnik ma prawo odliczyć VAT naliczony z tytułu importu usług nie wcześniej niż w okresie, w którym dokonano wykazania podatku należnego. Oznacza to, że dla czynnego podatnika VAT, transakcja ta nie wpłynie na wysokość podatku do zapłaty. Przedsiębiorca wykaże zarówno po stronie podatku naliczonego oraz należnego tą samą wartość podatku.