Jakie transakcje można uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a jakie są z niego wyłączone?

Piotr Juszczyk

Wielu przedsiębiorców dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych jaki i nabyć z krajów trzecich. Jedną wśród transakcji wewnątrzwspólontowych jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Kiedy rozpoznajemy WNT?

Definicja WNT

Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów została uregulowana w art 9 ust. 1 ustawy VAT. W myśl tego przepisu przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.  

Kiedy mamy do czynienia z WNT?

Z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru mamy do czynienia, gdy:
1) nabywcą towarów jest:
a) podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, lub podatnik podatku od wartości dodanej (podatnik unijny), a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
b) osoba prawna niebędąca podatnikiem,
– z zastrzeżeniem art. 10 ustawy o VAT (wyłączenia);
2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku VAT lub podatku od wartości dodanej.

Wyłączenia z WNT

Pełen katalog wyłączeń z WNT został zawarty w art. 10 ustawy o VAT. Wartym podkreślenia jest ust. 2 art. 10 ustawy o VAT. Przepis ten wskazuje, że WNT nie występuje w przypadku nabywania towarów przez:
a) rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,
b) podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
c) podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
d) osoby prawne, które nie są podatnikami.
Pod warunkiem, że całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł.
W związku z tym wyłączeniem mamy dwa warunki – odpowiedni status podatnika oraz to, że całkowite nabycie z danego kraju towarów nie może u tego podatnika przekroczyć 50.000 zł. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.
Przykład.
Polski podatnik, korzystający ze zwolnienia z VAT nabył z Francji w roku 2018 towary na kwotę 37.000 zł. Łączna wartość nabytych towarów w roku 2018 nie przekracza 50.000 zł w związku z tym, nie musi rozliczać WNT.
Wyłączeniu z WNT zgodnie z art. 10 ust 4 ustawy o VAT podlegają również towary, które w państwie dostawy zostały opodatkowane od marży. A więc, jeśli sprzedaż towaru, który w następstwie wykonanej dostawy jest przemieszczany na terytorium kraju, była opodatkowana w państwie dostawy od marży, to w Polsce nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. 
Przykład
Polski podatnik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, nabył motocykl z Niemiec od podatnika. Motocykl ma służyć w działalności gospodarczej. Niemiecki dostawca na fakturze oznaczył, że ten motocykl w jego kraju został opodatkowany w systemie marży. W takim przypadku, nabywca nie musi rozliczać WNT w Polsce.