Niekiedy sam wpis do CEIDG nie wystarczy, by rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W pewnych przypadkach konieczne jest zdobycie np. licencji albo zezwolenia. Jednak jako że trwa proces tzw. deregulacji to działalność, która jeszcze kilka miesięcy temu wymagała spełnienia pewnych warunków dziś już może się bez tego obejść. Oto lista 7 takich, które aktualnie nie wymagają spełnienia rygorystycznych warunków.

1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Z usługami pośrednika w obrocie nieruchomościami można się spotkać w kontekście zakupu, sprzedaży, a także wynajmu np. mieszkania czy biura. Od 1 stycznia 2014 r. dostęp do tego zawodu został otwarty.

Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie wymaga już posiadania licencji zawodowej. Nie jest także konieczne również uzyskanie kierunkowego wykształcenia oraz odbycie praktyki zawodowej.

Trzeba posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karanym za określone przestępstwa oraz spełniać wymóg aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem tego zawodu.

2. Doradztwo podatkowe

Od niedawna łatwiej zostać doradcą podatkowym. Przynajmniej w kontekście takich czynności doradztwa podatkowego jak prowadzenie ksiąg i ewidencji, czy sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych. Wykonywać może je każdy.

Deregulacja nie dotyczy jednak czynności polegających m.in. na reprezentowaniu podatników w postępowaniu przed organami administracji publicznej. Takie kompetencje pozostały w rękach adwokatów i radców prawnych.

3. Usługi detektywistyczne

Przez lata wiedzę i przygotowanie do wykonywania zawodu detektywa sprawdzali zasiadający w komisji egzaminacyjnej przedstawiciele prokuratury, sądu oraz policji. Od początku 2014 r. kandydaci na detektywów nie muszą już zdawać egzaminu państwowego, który był warunkiem uzyskania licencji.

Obecnie wystarczającymi wymogami do zostania detektywem jest:

  • ukończenie 21 lat,
  • zaliczenie obowiązkowego szkolenia oraz lekarskich (wraz z wywiadem policyjnym),
  • przejście badań psychologicznych,
  • co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadanie zaświadczenia o niekaralności.

Założenie agencji detektywistycznej wygląda więc trochę inaczej niż jeszcze przed rokiem.

4. Działalność przewodników miejskich i pilotów wycieczek

Kandydaci na pilotów wycieczek, a także przewodników miejskich i terenowych nie muszą już przechodzić szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Do wykonywania tych zawodów wystarczy ukończone 18 lat, niekaralność za przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, a także wykształcenie średnie.

Konieczność odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz zadanie egzaminu dotyczy już tylko przewodnika górskiego.

5. Doradztwo zawodowe

Jeszcze jakiś czasu temu doradcą zawodowym mogła zostać osoba, która posiadała wyższe wykształcenie i przepracowała w poradnictwie zawodowym 1 rok. Aby zostać doradcą zawodowym I stopnia trzeba już było mieć 24 miesiące doświadczenia w poradnictwie i ukończone studia magisterskie lub 12 miesięcy i dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego.

Z kolei doradca zawodowy II stopnia musiał odbyć 36 miesięcy stażu (na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia) i oprócz studiów kierunkowych w zakresie poradnictwa zawodowego, ukończyć dodatkowe studia podyplomowe z tego zakresu.

Aktualnie żadnego z tych wymogów już nie ma, co oznacza że doradcą zawodowym może zostać praktycznie każdy. Nastąpiła bowiem całkowita deregulacja tego zawodu. Zniesione zostały również stopnie zawodowe.

6. Instruktor sportowy

Praca jako instruktor sportu wymagała wykształcenia wyższego na kierunku „wychowanie fizyczne” ze specjalizacją „instruktorską” w danym sporcie lub ukończenia kierunku „sport” ze specjalizacją „trenerską” w wymiarze co najmniej 250 godzin.

Ewentualnie wystarczało średnie wykształcenie oraz ukończenie specjalistycznego kursu instruktorów w danym sporcie i zdanie egzaminu końcowego (kurs powinien był trwać co najmniej 250 godzin).

W tym momencie do wykonywania tego zawodu wystarczy pełnoletność oraz wykształcenie średnie. Trzeba także spełnić warunek niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy oraz posiadać wiedzę w zakresie działalności instruktorskiej (nie sprawdza się tego formalnie).

7. Prowadzenie księgowości

Zdobycie uprawnień księgowych wymagało zdania odpowiedniego egzaminu, posiadania co najmniej dwuletniej praktyki oraz minimum średniego wykształcenia.

Przejście egzaminu nie było konieczne jeśli dana osoba miała 3 lata doświadczenia w zawodzie oraz ukończyła studnia magisterskie na kierunku rachunkowość.

Dziś księgowym może zostać niemal każda pełnoletnia osoba, niekarana za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Specjalistyczne wykształcenie czy odbycie praktyki zawodowej nie jest już wymagane.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto