Ile wynosi dofinansowanie i jak online złożyć wniosek o pieniądze z Tarczy Antykryzysowej?

Piotr Juszczyk

Kliknij w przycisk, odpowiedz na kilka prostych pytań.
Dowiedz się, czy przysługuje Ci dofinansowanie:

Tarcza Antykryzysowa daje możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społecznych lub do prowadzonej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie takie może być przyznane w przypadku spadku obrotów rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się również 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników uzależniona jest od tego jaki nastąpił u nas spadek obrotów, gdy:

 • co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

Wysokość dofinansowania dla osoby fizycznej niezatrudniającej pracowników, do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uzależniona jest od tego jaki nastąpił spadek obrotów, gdy:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Maksymalny okres dofinansowania przez Starostę wynosi 3 miesiące.

Jak złożyć wniosek

 1. Przejdź na stronę praca.gov.pl;
 2. Wybieramy „Tarcza antykryzysowa„;
 3. Następnie wybieramy wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne (PSZ-DKWP) lub Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników (PSZ-DKDG);
 4. Pobieramy umowę oraz w przypadku dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wykaz pracowników; poniżej informacja o tym jak wypełnić wykaz pracowników;
 5. Wybieramy adresata wniosku – właściwy dla nas wojewódzki urząd pracy i klikamy „przejdź do edycji wniosku”
 6. Uzupełniamy miejscowość w prawym górnym roku i przechodzimy do uzupełniania danych firmy;
 7. Pod punktem 1 mamy do uzupełniania nazwę firmy i NIP;
 8. Punkt nr 2 – adres siedziby firny
 9. Punkt nr 3 – dane kontaktowe
 10. Punkt nr 4 – oznaczenie miejsca wykonywania działalności, dotyczy tylko, gdy posiadamy inny niż adres siedziby firmy;
 11. Punkt nr 5 – dane przedsiębiorcy;
 12. Punkt nr 6 – treść wniosku dofinansowanie do pracowników. Oznaczamy od kiedy liczymy spadek obrotu. Następnie dofinansowania do wynagrodzeń wartość % dofinansowania. Wskazujemy kwotę dofinansowania wraz ze składkami. Kwota jaki i wysokość dofinansowania będzie wyliczona w wykazie pracowników w arkuszu kalkulacyjnym, po jego uzupełnieniu. Następnie kwotę samych składek na ubezpieczenie społeczne oraz ilość pracowników, a także za jaki okres wnioskujemy. Maksymalnie można wnioskować o 3 miesiące. Na koniec wskazujemy nr rachunku bankowego;
 13. Punkt nr 6 – treść wniosku dofinansowanie do prowadzonej działalności. Uzupełniamy sumę obrotów z wybranego okresu w br. oraz analogicznym okresie w 2019 roku. Określamy poziom wnioskowanego dofinansowania. Uzupełniamy ilość miesięcy dofinansowania. Maksymalnie można wnioskować o 3 miesiące. Wartość dofinansowania stanowi iloczyn miesięcy oraz wysokości określonego dofinansowania. Na koniec wskazujemy nr rachunku bankowego;
 14. Punkt nr 7 – oświadczenie; jeśli wnioskujemy o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oświadczamy czy zamierzamy skorzystać ze zwolnienie ze składek ZUS.
 15. Kolejny punkt to załączniki. W załączniku nr 2 dodajemy pobraną wcześniej umowę. Załącznik nr 3 to wykaz pracowników wpisany w pobrany wcześniej arkusz kalkulacyjny.

Do wniosku też należy uzupełnić załącznik odnośnie otrzymanej do tej pory pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Z listy rozwijanej wybieramy klasę działalności, oznaczamy jakim jesteśmy przedsiębiorcą oraz przekazujemy informacje o sytuacji ekonomicznej. Na koniec wskazujemy czy otrzymaliśmy pomoc publiczną. Jeśli tak, wskazujemy kiedy, w jakiej wysokości i od jakiego podmiotu.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Podpisanie wniosku

Ostatnim etapem jest wskazanie osoby która podpisuje wniosek. Jeśli osoba ta potrzebuje pełnomocnictwa, odpowiednio również tę opcję oznaczamy.

Tak wypełniony wniosek podpisujemy elektronicznie. W tym celu klikamy dalej, jeśli nie mamy konta na praca.gov.pl – zakładamy je. Następnie wybieramy jedną z opcji podpisania. Podpisać możemy podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (ePUAP).

Jak wypełnić wykaz pracowników

Wykaz pracowników uzupełniamy w pobranym wcześniej pliku „wykaz pracowników”. Plik składa się z 3 arkuszu.

 1. Pierwszy arkusz służy zbadaniu spadku obrotów w firmie;
 2. Drugi arkusz służy do uzupełnienia pracowników. Uzupełniamy tylko pola żółte, niebieskie pola wypełniają się automatycznie. W arkuszu należy wskazać wartość obowiązującej składki wypadkowej oraz liczbę miesięcy dofinansowania o jaką się ubiegamy. Uzupełniamy dane pracowników wraz z wynagrodzeniem. Pamiętamy, o odpowiednim oznaczeniu składek ZUS tj. jeśli korzystamy ze zwolnienia z ZUS. Wartość dofinansowania po uzupełnieniu pół będzie widoczna w prawym górnym rogu.
 3. Trzeci arkusz służy do podania informacji w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych. Postępujemy jak wyżej. Uzupełniamy pola żółte, a niebieskie uzupełnią się nam automatycznie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu