Jak zaksięgować raport fiskalny?


10 października 2017 2 min. czytania

Posiadając kasę fiskalną, przedsiębiorcy mają obowiązek ewidencjonować każdą sprzedaż na rzecz osoby prywatnej. Dodatkowo są zobligowaniu do wystawiania raportów fiskalnych. Jak zaksięgować raport fiskalny?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów dotyczącego w sprawie kas rejestrujących,  art. 2 pkt. 19) przez raport fiskalny (dobowy, okresowy, w tym miesięcznym, oraz rozliczeniowym) – rozumie się dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku. Przedsiębiorcy mają obowiązek (art. 6 pkt 3-4):

  • sporządzić raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;
  • sporządzić raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

jak zaksięgować raport fiskalny

Jak zaksięgować raport fiskalny?

W celu prawidłowego wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz wartości podatku VAT należnego, przedsiębiorca powinien ująć raport w odpowiednich ewidencjach. Tym samym raport miesięczny stanie się podstawą do zaksięgowania wartości transakcji na rzecz osób fizycznych.

Jak zaksięgować raport fiskalny dla celów PIT

Wartość sprzedanych towarów i usług na rzecz osób prywatnych należy zaksięgować w KPiR w kolumnie 7, z datą ostatniego dnia miesiąca, którego tyczy się raport. Zapisu można dokonać na podstawie dowodu wewnętrznego lub faktury technicznej. Warto zaznaczyć, iż w przypadku wystawienia faktury do paragonu, paragon będzie podstawą do „rozliczeń” wówczas, faktura nie będzie ponownie ujęta w KPiR. Zgodnie z art 20 ust 4:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wpisują do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.

Natomiast zwrócony paragon należy połączyć z wystawioną fakturą.

Jak zaksięgować raport fiskalny dla celów VAT

W rejestrze sprzedaż należy wykazać wartość sprzedaży wynikającej z raportu okresowego z rozróżnieniem na stawki VAT. Księgowania należy dokonać z datą ostatniego dnia miesiąca, którego raport się tyczy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu