Co zrobić, kiedy korekta faktury zwiększa podatek VAT do zapłacenia lub go zmniejsza?

Czynni podatnicy VAT dokumentują sprzedaż opodatkowaną wystawiając fakturę i stosując odpowiednią stawkę VAT. Faktura powinna odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji. Często jednak dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. Jak rozliczyć VAT z faktury korygującej?Jak rozliczyć VAT

Faktura korygująca

Ustawa o podatku od towarów i usług określa sytuacje, w których przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. Fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury sprzedaży:

  • udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
  • udzielono opustów i obniżek cen,
  • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
  • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

Od przyczyny wystawienia faktury będzie zależało, czy zobowiązanie podatkowe przedsiębiorcy zmniejszy się czy też zwiększy. W zależności od zwiększenia lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego, przedsiębiorca ma różne obowiązki związane z rozliczeniem podatku.

Jak rozliczyć VAT gdy korekta zwiększa zobowiązanie podatkowe?

Ustawa o podatku VAT nie uzależnia prawa do rozliczenia podatku VAT należnego, wynikającego z faktury od potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Oznacza to, że w sytuacji wykrycia nieprawidłowości przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać korekty podatku należnego, bez względu na fakt czy odbiorca usługi lub towaru potwierdzi otrzymanie faktury korygującej.

Jeżeli przyczyna korekty spowodowana jest zaistnieniem zdarzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej np. pomyłką w cenie, zastosowaniem błędnej stawki VAT, wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia korekty w okresie, w którym została wystawiona faktura pierwotna. W przypadku gdy, przyczyna korekty wynika ze zdarzeń, które miały miejsce po dokonaniu dostawy towarów lub usług, różnice podatku należnego wynikającego z korekty należy rozliczyć w okresie, w którym wystawiono fakturę korygującą. Do zdarzeń, które mają miejsce po dokonaniu dostawy towarów możemy zaliczyć na przykład zwiększenie ilości towaru w obrębie jednej dostawy, zmiana specyfikacji technicznej.

Jak rozliczyć VAT od korekty faktury zmniejszającej zobowiązanie podatkowe?

W odróżnieniu od korekty in plus, która zwiększa zobowiązanie podatkowe, w przypadku faktury korygującej, z której wynika zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego rozliczenie VAT będzie uzależnione od potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Przedsiębiorca chcący rozliczyć VAT od faktury korygującej w bieżącym okresie rozliczeniowym, powinien posiadać potwierdzenie otrzymania faktury przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten okres, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zasadę tą należy stosować w przypadku gdy:

  • po dokonaniu sprzedaży udzielono opustów i obniżek cen;
  • dokonano zwrotu towaru lub opakowań;
  • zwrócono nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

Reasumując, korekty VAT in minus można dokonać dopiero w okresie rozliczeniowym, w którym nabywca potwierdził otrzymanie faktury korygującej.