Jak rozliczyć sprzedaż produktów rolnych?


14 lutego 2019 3 min. czytania

Rok 2019 r. przyniósł wiele zmian, w tym takie dotyczące produktów rolnych. Do jakiej kwoty sprzedaż produktów rolnych może być zwolnione z PIT? Dokładne wyjaśnienia zamieszczamy we wpisie.

Sprzedaż produktów rolnych

Sprzedaż produktów rolnych traktowana jest jak przychód z innych źródeł. Zostało to wprost określone w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT. Określana jest jako rolniczy handel detaliczny (RHD).
Ustawodawca dokładnie wyjaśnił, co należy rozumieć pod pojęciem przychodów ze sprzedaży tych towarów. Mianowicie chodzi o sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, jeżeli:

  • przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy,
  • jest prowadzona ewidencja sprzedaży,
  • ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Jakie informacje powinny być w ewidencji?

Ewidencję sprzedaży żywności należy prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy. Powinna ona zawierać co najmniej:

  • numer kolejnego wpisu,
  • datę uzyskania przychodu,
  • kwotę przychodu,
  • przychód narastająco od początku roku oraz rodzaj i ilość przetworzonych produktów.

Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży. Ewidencję sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Nowy limit zwolnienia z PIT

Od 2019 r. obowiązuje wyższy limit przychodów rolnych zwolnionych z opodatkowania. Do kwoty 40.000 zł w skali roku rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty bez podatku dochodowego – są z niego zwolnieni przedmiotowo.
Jeśli kwota 40.000 zł zostanie przekroczona, to przychód może  opodatkować według zryczałtowanej stawki podatku, która wynosi 2%. O tym fakcie należy zawiadomić naczelnika US. Jeśli zgłoszenia nie będzie, to wówczas trzeba zastosować zasady ogólne.
Przy ryczałcie 2% podatku będzie płacone od przychodu, a na zasad ogólnych od dochodu (przychód – koszty).

sprzedaż produktów rolnych

Zwolnienie z VAT

Art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT określa, że zwolniona przedmiotowo z VAT jest między innymi dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Rolnicy sprzedający swoje produkty nie doliczają do nich podatku VAT.

Czy rolnik musi mieć kasę fiskalną?

Nie, jest z niej zwolniony przedmiotowo, czyli kwota uzyskanego przychodu nie ma znaczenia. Stanowi o tym pkt.46 z II cz. załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu