Jak rozliczyć najem krótkoterminowy pojazdu?


26 września 2017 4 min. czytania

Prowadząc działalność gospodarczą zdarza się, że przedsiębiorca wykorzystuje najem krótkoterminowy pojazdu w celu wykonywania określonych czynności lub kontraktów. Coraz częściej usługi takie są świadczone w Polsce przez firmy zagraniczne. Jak rozliczyć najem krótkoterminowy pojazdu?

Najem krótkoterminowy pojazdu

Przedsiębiorca korzystający z usług najmu pojazdu oferowanego przez zagraniczne podmioty może napotkać problem z prawidłowym rozliczeniem danej transakcji. Prawidłowe rozliczenie danej transakcji będzie uzależnione od miejsca świadczenia usług oraz okresu użytkowania wynajętego pojazdu. Zgodnie z art. 28 j ust. 2 ustawy o VAT, przez krótkoterminowy wynajem środków transportu, rozumie się ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających przez okres nieprzekraczający 90 dni. Natomiast miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy (art. 28 j ust. 1 ustawy o VAT).
najem krótkoterminowy pojazdu

Najem krótkoterminowy pojazdu w Polsce od kontrahenta z zagranicy

Dokonując najmu pojazdu w Polsce od zagranicznego kontrahenta mamy do czynienia z importem usług. W przypadku importu usług podatnikiem są są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są usługobiorcami usługi świadczonej przez podatników posiadających siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałego prowadzenia działalności poza terytorium kraju. Zakup usługi powinien zostać uznany za import usług w przypadku spełnienia wszystkich warunków:

  • miejscem świadczenia usługi jest terytorium Polski;
  • usługodawcą jest podatnik posiadający siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium Polski;
  • usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku należnego od wykonanej usługi na rzecz polskiego przedsiębiorcy
  • usługobiorca jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, posiadająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski;

W przypadku importu usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Natomiast w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Miejscem świadczenia usługi a tym samym rozliczenia podatku VAT jest miejsce, w którym usługobiorca-podatnik posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. W związku z tym obowiązek rozliczenia VAT-u związanego z importem usługi spoczywa na nabywcy usługi (art. 28b ustawy VAT).

Jak rozliczyć najem krótkoterminowy pojazdu?

Przedsiębiorca dokonujący najmu pojazdu osobowego w Polsce od kontrahenta z zagranicy ma obowiązek naliczenie VAT należnego od transakcji oraz ma prawo do odliczenia 50% wartości podatku VAT od danej faktury. Dodatkowo wypłacając wynagrodzenie zagranicznemu kontrahentowi, zgodnie z Art. 29. pkt 1. ust. 1 ustawy o PIT przedsiębiorca jest zobowiązany do pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego zwanego podatkiem u źródła.
Przykład 1
Polski Przedsiębiorca wynajął pojazd osobowy w Warszawie na 3 dni. Usługodawcą jest firma Niemiecka udostępniająca pojazdy w całej Polsce. Na usługę została wystawiona faktura nie zawierająca podatku VAT w kwocie 450 zł. Z uwagi iż w danej transakcji mamy import usług, przedsiębiorca:

  • nalicza podatek VAT 450 * 23% = 553,50 zł (VAT 103,50 zł)
  • następnie na podstawie przysługującego mu prawa odlicza 50% VAT w wysokości 51,63 zł
  • z uwagi, że wynagrodzenie jest wypłacane zagranicznemu rezydentowi podatkowemu od wartości 450 zł, przedsiębiorca ma obowiązek potrącić 20% podatku u źródła oraz uzupełnić i przesłać deklarację IFT-1/IFT-1R w wyznaczonych terminach. Jeżeli przedsiębiorca posiadał by certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta na dzień wypłacenia wynagrodzenia wówczas na podstawie umowy międzynarodowej o zaniechaniu podwójnego opodatkowania przedsiębiorca miał by prawo do pobrania obniżonej stawki podatku u źródła wynoszącej 5%

 
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu