Czy dzień, w którym odebrano wezwanie, jest pierwszym dniem terminu? Czy należy liczyć od dnia kolejnego?


5 września 2016 2 min. czytania

Przedsiębiorca otrzymał pismo z urzędu skarbowego. Przesyłka datowana jest na dzień 10 sierpnia, jednakże listonosz nie zastał przedsiębiorcy w mieszkaniu, przesyłka została awizowana dnia 12 sierpnia i odebrana z urzędu pocztowego dnia 22 sierpnia. Z pisma wynika, że naczelnik urzędu skarbowego wzywa do przedstawienia rejestru sprzedaży VAT w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W jaki sposób należy obliczyć powyższy termin?
Aby ustalić do kiedy przedsiębiorca powinien złożyć w urzędzie skarbowym wymagane dokumenty należy określić:

  • co oznacza dzień otrzymania wezwania
  • czy dzień otrzymania wezwania należy liczyć jako pierwszy dzień terminu.

Zarówno Ordynacja podatkowa, jak i inne ustawy podatkowe nie definiują co oznacza „dzień otrzymania wezwania”. W wykładni przepisów prawa podatkowego pierwszeństwo posiada wykładnia literalna (językowa), wobec tego termin ten należy rozumieć w taki sposób w jaki jest on rozumiany w języku polskim. W konsekwencji, za dzień otrzymania wezwania należy uznać dzień faktycznego odbioru przesyłki z urzędu pocztowego. Nie będzie mieć znaczenia ani data nadania pisma przez organ podatkowy, ani data awizowania.
jak prawidłowo obliczyć termin odpowiedzi na wezwanie z urzędu
Po ustaleniu od kiedy należy liczyć wskazany w wezwaniu termin należy określić, czy dzień otrzymania wezwania należy liczyć jako pierwszy dzień terminu.
Tutaj z pomocą przychodzi przepis art. 12 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie z którym w przypadku, gdy początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
W związku z powyższym aby obliczyć prawidłowo termin liczenie należy rozpocząć od dnia następnego po dniu otrzymania wezwania.
W omawianym przypadku przedsiębiorca otrzymał wezwanie w dniu 22 sierpnia, wobec tego liczenie 7-dniowego terminu należy rozpocząć od dnia następnego, czyli 23 sierpnia, a termin na złożenie dokumentów upłynie dnia 29 sierpnia o północy. Jeżeli przedsiębiorca złożyłby w urzędzie skarbowym dokumenty w dniu 30 sierpnia – zostałyby one złożone po upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu