Jak złożyć wniosek o interpretację ogólną Ministra Finansów?


3 września 2018 3 min. czytania

Interpretacje ogólne prawa podatkowego wydawane są przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych z urzędu lub na wniosek zainteresowanego. Celem interpretacji ogólnych jest ujednolicenia stosowania przepisów prawa podatkowego, które były różnie stosowane i interpretowane przez organy podatkowe. 

Minister Finansów chcąc zapewnić jednolite stosowanie przepisów prawa może wydać z urzędu interpretacje ogólną. Interpretacja ogólna może również być wydana na wniosek osoby zainteresowanej. Wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej.

Interpretacje ogólne – wniosek

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, składany jest na odpowiednim formularzu. Wniosek taki musi być spełniać wymagania nałożone przepisami. Wnioskodawca jest zobowiązany przede wszystkim przedstawić szczegółowy opis zagadnienia. Należy także wskazać przepisy prawa podatkowego wymagające wydania interpretacji ogólnej. Z uwagi, że interpretacje ogólne mają zapewnić jednolitość stosowania przepisów prawa podatkowego, to należy również zawrzeć wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach lub interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe. Oczywiści to niejednolite stosowanie przepisów prawa musi być w tych samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w tych samych stanach prawnych.
Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej podlega opłacie. Opłata ta podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w ciągu 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej.
Interpretacje ogólne

Wydanie interpretacji ogólnej

Interpretacje ogólną wydaje się, jeśli w dniu złożenia wniosku w sprawach nie toczy se postępowanie podatkowego lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji luz postanowienia nie zostało wniesione odpowiednio odwołanie lub zażalenie.
Wydana interpretacja ogólna zawiera opis zagadnienia, w związku z którym dokonywana jest interpretacja przepisów prawa podatkowego oraz wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym.
Interpretacje ogólne po ich wydaniu, publikowane są bez zbędnej zwłoki w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

Minister Finansów może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia następuje poprzez wydania postanowienia na które służy środek odwoławczy w postaci zażalenia. Pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia następuje, gdy przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianie. Ponadto, dzieje się tak również, gdy taki wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych czy też innych wymogów określonych przepisami prawa. Wniosek może pozostać bez rozpatrzenie jeśli w tej sprawie wydano decyzję, postanowienie lub toczy się postępowanie czy też kontrola.
Minister Finansów w drodze rozporządzenia upoważnił Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do wydania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia.

Zmiana interpretacji ogólnej

Minister Finansów może zmienić wydaną interpretacje ogólną z urzędu. Zmiana taka może być dokonana jeśli Minister Finansów stwierdzi jej nieprawidłowość w szczególności uwzględniając orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Podatnicy nie mają prawa zaskarżenia interpretacji ogólnej. 
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu