Interpretacja indywidualna


6 sierpnia 2018 3 min. czytania

Interpretacja indywidualna dotyczy przepisów prawa podatkowego i co do zasady chroni podatnika. Niniejszy artykuł zawiera informacje o zakresie podmiotowym, przedmiotowym oraz wniosku o wydanie interpretacje indywidualną.

Przepisy prawa podatkowe ze względu na swój charakter często budzą wątpliwość w ich interpretowaniu. Problem w ich interpretowaniu nie tylko mają podatnicy ale także i organy podatkowe. Często może spotkać rozbieżność w interpretowaniu przepisów nawet w samych interpretacjach. Dlatego też podatnik może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, a ona chroni go przed negatywnymi skutkami jeśli zastosuje się do niej.

Interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek zainteresowanego. Interpretacje indywidualne dotyczą prawa podatkowego. Zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej za przepisy podatkowe rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Interpretacja indywidualna – zakres podmiotowy

Z wnioskiem o wydanie interpretacji może wystąpić każdy zainteresowany, którym może być:

 • podatnik,
 • płatnik,
 • inkasent,
 • następca prawny,
 • osoba trzecia,
 • podmiot, który może uzyskać ww. status,
 • dwóch lub więcej zainteresowanych – jeśli uczestniczą w tym samym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym,
 • zamawiający w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny (np. w wysokości stawki VAT) w związku z udzielonym zamówieniem,
 • zagraniczny przedsiębiorca, który zamierza w Polsce utworzyć przedstawicielstwo.

Interpretacja indywidualna – zakres przedmiotowy

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. 
Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych

Interpretacja indywidualna – wniosek

Wniosek o interpretację indywidualną składamy na odpowiednim formularzu. Ministerstwo Finansów przygotowało wzór wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej ORD-IN. 
Podatnik występując z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, a także wskazania przepisów prawa, które mają być przedmiotem interpretacji. Wnioskodawca również jest zobowiązany do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Jeśli wniosek nie będzie spełniał powyższych wymagań, wówczas zostanie wydane postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Na powyższe postanowienie wnioskodawcy przysługuje zażalenie, które można złożyć w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenia składa się również do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłata ta winna być wniesiona w ciagu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Wartym podkreślenie jest to, że wnioskodawca składając wniosek o interpretacje musi wskazać na konkretny problem podatkowy. Należy pamiętać, że interpretacja indywidualna nie zastępuje opinii podatkowej. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu