Wniosek o wydanie interpretacji ZUS – wzór z omówieniem


14 czerwca 2019 5 min. czytania

Kto może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji ZUS? Jakich kwestii pytanie może dotyczyć? Co powinien zawierać wniosek? Gdzie i jak złożyć dokument?

Na wstępie warto zaznaczyć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.

Kto może złożyć wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów są przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą jako:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, które nie jest osobami prawnymi, ale posiadają zdolność prawną, np. spółki komandytowe, spółki jawne.

Indywidualna interpretacja ZUS

Przedmiot wniosku

Wniosek może dotyczyć:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP,
 • podstawy, od której obliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP.

ZUS nie wyda interpretacji, jeżeli wniosek dotyczy między innymi:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • obowiązku opłacania składek na FP oraz FGŚP,
 • uznania pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • świadczeń, tj. emerytur, rent, zasiłków,
 • składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, np. jeżeli pracujesz w Polsce i zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą w Niemczech, a chcesz zapytać, któremu ustawodawstwu/systemowi ubezpieczeń społecznych będziesz podlegał.

Jeżeli ZUS nie jest właściwy do wydania interpretacji, to wydaje decyzję o odmowie wydania interpretacji albo przekazuje sprawę do organu właściwego, informując o tym wnioskodawcę.

Co powinien zawierać wniosek?

Dokument powinien zawierać następujące informacje:

 1. nazwę firmy,
 2. adres siedziby firmy/adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 3. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres podany w pkt. 2,
 4. jeśli działasz przez pełnomocnika – jego dane osobowe oraz adres,
 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 6. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 7. przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
 8. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Można skorzystać z przygotowanego przez ZUS wzoru.

Złożenie wniosku

Wnioski rozpatrują dwa oddziały ZUS : w Gdańsku i w Lublinie.

 Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie działania oddziału w:

 • Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze  

to składa wniosek do Oddziału ZUS w Gdańsku,

 • Bielsku – Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu

to składa wniosek do Oddziału ZUS w Lublinie.

Przedsiębiorca może skorzystać także z wyszukiwarki, aby odnaleźć właściwą jednostkę. Warto wiedzieć, że jeśli wniosek zostanie złożony w innym oddziale ZUS niż oddział wskazany do jego rozpatrzenia, zostanie on przekazany do właściwego oddziału.

Wniosek można złożyć osobiście, przez PUE lub wysłać pocztą.

Jeśli z wnioskiem o wydanie interpretacji występuje pełnomocnik, to do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do złożenia wniosku w imieniu przedsiębiorcy.

Opłata za wydanie pisemnej interpretacji, to 40 zł od każdego stanu prawnego lub zdarzenia przyszłego. Na wpłacie w polu „Tytułem” należy podać :  NIP wnioskodawcy oraz informacje „opłata za wniosek o wydanie interpretacji”. W razie braku opłaty ZUS nie rozpatrzy wniosku. Natomiast za datę opłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy ZUS.

Opłata za wydanie interpretacji stanowi dochód budżetu państwa, a nie ZUS. Co więcej, wniesiona opłata podlega zwrotowi w przypadku:

 1. pozostawienia wniosku bez rozpoznania, 
 2. przekazania sprawy do właściwego organu lub 
 3. odmowy wydania interpretacji. 

Pieniądze należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek właściwego oddziału, tj. odpowiednio:

Lp. Oddział ZUS Adres oddziału ZUS Nazwa banku Numer rachunku bankowego
1. ZUS O/Gdańsk 80-748 Gdańsk,
ul. Chmielna 27/33
PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie 26 1020 5590 0000 0902 8090 1015
2. ZUS O/Lublin 20-601 Lublin,
ul. T. Zana 36-38c
PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie 61 1020 5590 0000 0302 8160 1019

Dniem złożenia wniosku o interpretację jest dzień:

 • złożenia wniosku osobiście w jednostce terenowej ZUS,
 • złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE,
 • wpływu wniosku złożonego za pośrednictwem poczty do jednostki terenowej ZUS.

Czas na wydanie interpretacji

ZUS wydaje interpretacje w formie decyzji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. W wydanej interpretacji ZUS może uznać przedstawione stanowisko za:

 1. prawidłowe lub
 2. nieprawidłowe.

Jeżeli ZUS nie wyda interpretacji w tym terminie, to w 31. dniu stanowisko przedstawione we wniosku uznaje się za prawidłowe.

Odwołanie

Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z wydaną interpretacją, może się od niej odwołać. Ma na to miesiąc od momentu doręczenia pisma z ZUS. Odwołanie wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu