PZC i SAD – co to za dokumenty celne? Kiedy należy zapłacić VAT od importowanych towarów?


4 maja 2018 4 min. czytania

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na import towarów z Chin w celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Towary zakupione w Chinach jak również w innych krajach nienależących do Unii Europejskiej muszą przejść odprawę celną. Jak w sposób prawidłowy należy rozliczyć podatek VAT wynikający z tego typu transakcji?

Import towarów z Chin – odprawa w Polsce

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

W momencie importu towarów z Chin, którego odprawa celna odbywa się w polskim porcie, podatnik zobligowany jest do rozliczenia podatku VAT na podstawie dokumentu PZC lub SAD. Wartość podatku wyliczana jest od wartości celnej powiększonej o cło, przedsiębiorca natomiast powinien zapłacić podatek w ciągu 10 dni licząc od dnia otrzymania dokumentu celnego.

Dla czynnego podatnika VAT plusem jest fakt, że ma on możliwość pomniejszenia należnego podatku VAT o naliczony – opłacony podatek może zatem odliczyć w składanej deklaracji VAT.

import z Chin

Procedura uproszczona

Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT podatnik ma możliwość rozliczenia VAT od importu towarów bez konieczności wcześniejszego opłacenia podatku do urzędu celnego. Metoda uproszczona polega na rozliczeniu należnego VAT bezpośrednio w deklaracji VAT, a nie w zgłoszeniu celnym.

Z procedury uproszczonej można skorzystać pod warunkiem:

 1. Pisemnego powiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku w procedurze uproszczonej przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie.
 2. Przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
 • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;
 • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Wymóg przedstawienia przez podatnika powyższych dokumentów uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści. Oświadczenia te składa się natomiast pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podatnik zobowiązany jest do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Procedura 42 – „Import przez Niemcy”

W ostatnim czasie zyskuje na popularności możliwość dokonania odprawy celnej, np. do niemieckiego portu.

“Procedura 42” polega na imporcie towarów do jednego z krajów Unii Europejskiej. Miejscem przeznaczenia tego towaru jest inny kraj wspólnoty, a przesunięcie towaru między krajami Unii Europejskiej odbywa się na zasadzie Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towaru (WDT).

Przykładowa transakcja importu towarów w ramach tzw. procedury 42 odbywa się w sposób następujący:

 1. Polski przedsiębiorca zakupuje towar w Chinach i zamawia go przykładowo do portu w Niemczech.
 2. W Niemczech polski importer ustala przedstawiciela fiskalnego (zazwyczaj są to firmy spedytorskie, które w imieniu importera dokonują odprawy celnej).
 3. Wskazany przedstawiciel fiskalny dokonuje wszelkich formalności.
 4. Przedstawiciel fiskalny rozpoznaje w Niemczech WDT na rzecz polskiego importera.
 5. Następnym krokiem jest transport towarów do Polski.
 6. Polski podatnik rozlicza transakcję jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT). Transakcja ta zostaje wykazana na deklaracji VAT-7/7K jako podatek należny i naliczony oraz w deklaracji VAT-UE (w deklaracji VAT-UE wykazujemy transakcję z nr NIP przedstawiciela fiskalnego).
 7. Ostatnim już krokiem jest przesłanie oświadczenia przez przedstawiciela fiskalnego z informacją, że towar został wysłany.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu