Ile wynosi mandat za niepłacenie składek sus, czyli co grozi za łamanie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?


15 listopada 2017 2 min. czytania

Kiedy mamy do czynienia z wykroczeniami przeciwko przepisom ustawy o sus? Jakie grożą grzywny za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o sus?

Grzywny za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o sus

Grzywny za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o sus

Art. 98 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje na to, że płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:

 • nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,
 • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
 • udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,
 • nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie,
 • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,
 • nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie właściwej dla danego płatnika.

podlega karze grzywny do 5.000 złotych.

Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynów określonych wyżej przy opłacaniu składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru jest obowiązany Zakład.

Informacje uzupełniające

Ustawowe terminy do opłacanie składek do ZUS (e-składki od 2018 roku), to nie później niż :

 • do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników. 

Jeśli chodzi o zgłoszenia, to tutaj chodzi o zgłoszenia do ubezpieczeń zarówno przedsiębiorcy, jak i jego pracowników, zleceniobiorców, czy osoby współpracujące.

Także w przypadku kontroli, przedsiębiorca – płatnik zobowiązany jest do współpracy z ZUS i rzetelnego przekazywania informacji. Za utrudnianie przeprowadzania kontroli, ZUS może nałożyć karę grzywny.

Ostatnio ważna informacją jest forma składania dokumentów w ZUS. Płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób, są zobowiązani zgodnie art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do przekazywania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej.

Natomiast odnosząc się do art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnicy rozliczający nie więcej niż 5 osób, mogą druki przekazywać w formie dokumentów papierowych. Nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby przekazywali je do ZUS elektronicznie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu