Fundusz pracy – kto musi go płacić, a kogo on nie obowiązuje

Aneta Socha-Jaworska

Czy wiesz za kogo przedsiębiorca musi opłacać fundusz pracy? Jeżeli nie, to po przeczytaniu tego artykułu na pewno się dowiesz.

Kwestie tego kto i za kogo należy opłacać fundusz pracy reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Składka na FP opłacana jest od kwoty przeliczonej w odniesieniu do miesiąca, odpowiadającej co najmniej minimalnemu wynagrodzenia za pracę, a w przypadku pracowników w 1. roku pracy – 80% tego wynagrodzenia. Podstawa do wyliczenia jest taka sama, jak podstawa do wyliczenia składki emerytalnej i rentowej bez stosowania limitu o którym mowa w art.19 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kto musi opłacać Fundusz Pracy:

 1. pracodawca m.in. za osoby:
  1. zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  2. pozostające w stosunku służbowym,
  3. wykonujące pracę nakładczą,
  4. wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej/zlecenie/o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy kodeksy cywilnego jak do zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące (z wyłączeniem osób zatrudniony na podstawie umowy uaktywniającej),
  5. wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  6. pobierające stypendia sportowe,
 2. rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub usług rolniczych – za swoich członków,
 3. inne osoby podlegające ubezpieczeniom rentowym i emerytalnych lub zaopatrzeniu emerytalnemu np. przedsiębiorca którego podstawa do wyliczenia składki emerytalnej i rentowej jest wyższa niż kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

fundusz pracy

Kogo nie obowiązuje Fundusz Pracy:

 1. duchownych,
 2. osób pobierających:
  1. zasiłek stały,
  2. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
  3. zasiłek dla opiekuna,
 3. osób podlegających pod ubezpieczenie społeczne rolników,
 4. osób przebywających na urlopie wychowawczym,
 5. osób pobierających zasiłek macierzyński,
 6. osób pobierających świadczenia szkoleniowe,
 7. osób świadczących pracę na podstawie umowy aktywizacyjnej,
 8. osób których podstawa do wyliczenia składki na FP jest mniejsza niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 9. przedsiębiorcy opłacający tzw, mały ZUS,
 10. osób które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,
 11. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy – zwolnienie obowiązuje przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 12. skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia – zwolnienie obowiązuje przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 13. za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego – w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z każdego z tych urlopów.

Wysokość składki na fundusz pracy określa ustawa budżetowa, w 2015 roku stopa procentowa wynosi 2,45%.