Kiedy zapłacić VAT od faktury zaliczkowej? Czu w fakturze rozliczeniowej należy podać numery faktur zaliczkowych?

Bardzo często przedsiębiorcy przed dokonaniem sprzedaży pobierają zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towaru lub usługi. Otrzymaną zaliczkę należy odpowiednio udokumentować i rozliczyć. Służą do tego dwa dokumenty, faktura zaliczkowa oraz faktura rozliczeniowa zwana inaczej fakturą końcową. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w poniższym artykule. Zapraszam!

 • Faktura zaliczkowa powinna zawierać między innymi: datę wystawienia, kolejny numer, dane sprzedawcy i nabywcy wraz z nr NIP, otrzymaną kwotę zapłaty wraz z kwotą podatku oraz dane dotyczące zamówienia.
 • Aplikacja inFakt pozwala na wystawienie faktury zaliczkowej i rozliczeniowej w szybki i prosty sposób.

Elementy faktury zaliczkowej

Zgodnie z art. 106f ustawy o podatku VAT faktura zaliczkowa powinna zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer faktury zgodny z przyjętą numeracją,
 • imiona i nazwiska lub nazwę sprzedawcy i nabywcy towaru/usługi oraz ich adresy,
 • numer NIP podatnika (sprzedawcy),
 • numer NIP, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona, i różni się od daty wystawienia faktury,
 • otrzymaną kwotę zapłaty,
 • kwotę podatku VAT obliczoną wg wzoru:

KP = ZB x SP / 100 + SP

gdzie:

KP – oznacza kwotę podatku,
ZB – oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,
SP – oznacza stawkę podatku;

 • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

Jakie informacje powinna zawierać faktura?

faktura zaliczkowa i rozliczeniowa

Faktura zaliczkowa

Bardzo często w trakcie dokonywania transakcji między kontrahentami pobierana zostaje zaliczka na poczet przyszłych świadczeń. Otrzymaną kwotę należy wówczas prawidłowo rozliczyć i odpowiednio udokumentować.

Fakturę zaliczkową należy wystawić nie później niż do 15-tego dnia miesiąca następnego, po miesiącu w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Fakturę zaliczkową można wystawić również 30 dni przed otrzymaniem zaliczki. Ze względu jednak na brak płatności zaleca się, aby wystawić ją dopiero po otrzymaniu wpłaty.

Faktura zaliczkowa wystawiona na część dostawy powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT w momencie otrzymania zaliczki, przedpłaty lub zadatku.

Wystawienie faktury zaliczkowej w aplikacji inFakt

Faktura rozliczeniowa

Przy wystawieniu faktury rozliczeniowej należy zweryfikować, czy faktura zaliczkowa została wystawiona tylko na część dostawy, czy obejmowała już całość. Fakturę końcową wystawiamy tylko wtedy, gdy zaliczka była wystawiona tylko na część zamówienia.

Zgodnie z art. 106f ust. 3 ustawy o podatku VAT, jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, to w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych. Faktura rozliczeniowa powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Wystawienie faktury rozliczeniowej w aplikacji inFakt