W przypadku gdy czynny podatnik VAT nabywa od rolnika ryczałtowego produkty rolne wówczas to on, a nie dostawca (rolnik ryczałtowy) jest zobowiązany do udokumentowania sprzedaży fakturą a dokładniej tzw. faktura RR

Zaczynimy od tego kim tak właściwie jest rolnik ryczałtowy. Zgodnie z art. 2 ust. 19 ustawy o VAT, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem rolnikiem ryczałtowym jest każdy rolnik za wyjątkiem tego który jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub dobrowolnie zgłosił się do VATu.

Produkty rolne o których mowa w powyższym przepisie, to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Ustawa o VAT zwalnia rolnika ryczałtowego z obowiązku wystawiania faktur sprzedażowych, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług czy  składania deklaracji VAT.

Od momentu kiedy rolnik ryczałtowy zgłosi się do VATu przestaje być rolnikiem ryczałtowym i wówczas musi m.in: wystawiać faktury sprzedaży, prowadzić ewidencję dostaw i nabyć towarów i usług oraz składać deklaracje VAT.

faktura rr

Rolnikowi ryczałtowemu, który dokonuje dostawy określonych produktów rolnych przysługuje zryczałtowany zwrot podatku. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi obecnie 7 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych.

Czynny  VATowiec nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego jest zobowiązany do ceny określonej przez rolnika doliczyć 7 %  zryczałtowanego zwrotu podatku oraz wystawić fakturę oznaczoną jako „Faktura RR”, która powinna  zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 • nazwy nabytych produktów rolnych;
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku (7%);
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób
 • oświadczenie dostawcy produktów rolnych o treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Nabywca wystawia fakturę w dwóch egzemplarzach. Oryginał (o ile jest o tym informacja) faktury jest przekazywany dostawcy.

Podatnik dokonujący zakupów od rolnika ryczałtowego ma prawo do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych od podatku należnego jednak po spełnieniu następujących warunków:

 • nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 • zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 • w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione wówczas nabywca może odliczyć podatek w okresie rozliczeniowym, w którym dokonał faktycznej zapłaty.