Jak rozliczyć PIT i VAT z faktury wystawionej w styczniu, która dotyczy poprzedniego roku?

Przedsiębiorcy z początkiem nowego roku otrzymują faktury, na których widnieją daty z różnych lat podatkowych, przykładowo data wystawienia jest ze stycznia 2017 r., a data wykonania usługi lub dostarczenia towaru z grudnia 2016 r. W tym artykule podpowiemy jak rozliczyć taką fakturę w KPiR.

Podatek dochodowy

Ujęcie faktury z przełomu roku w KPIR uzależniane jest od sposobu ewidencjonowania kosztów. Podatnik ma tylko dwie możliwości. Może koszty ujmować metodą uproszczoną (kasową) lub memoriałową.

Metoda uproszczona wynika z art.22 ust. 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Z art.22 ust. 6b wynika,że  za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Metoda memoriałowa została przedstawiona w ustawie o PIT w art. 22 ust. 5-5c i 6. Zasadniczo w tej metodzie koszty są księgowane do roku podatkowego, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, jeżeli koszty te poniesiono:

  • w latach poprzedzających rok podatkowy lub w roku podatkowym,
  • po zakończeniu danego roku podatkowego do dnia  złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu złożenia tego zeznania.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione już po złożeniu zeznania podatkowego, są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który składane jest zeznanie.

Faktura z przełomu roku - księgowanie w PIT i VAT

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie), są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zatem jeżeli podatnik przyjął metodę kasową to w KPIR powinien wykazać fakturę pod datą jej wystawienia, niezależnie od tego kiedy usługa została wykonana czy towar został dostarczony.

W przypadku zaś podatnika rozliczającego się metodą memoriałową należy ustalić czy mamy do czynienia z kosztem bezpośrednim czy pośrednim i ująć go odpowiednio w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające mu przychody (koszty bezpośrednie) lub w dacie jego poniesienia (koszty pośrednie) lub proporcjonalnie w latach, którego dotyczy (koszty pośrednie dotyczące przełomu roku).

Niezależnie od stosowanej metody (uproszczonej czy memoriałowej) w przypadku gdy towary/materiały handlowe zostały dostarczone wcześniej niż faktura należy  je zewidencjonować w KPIR generalnie pod datą ich otrzymania. Wynika to z art.17 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przykład.

Podatnik, otrzymał fakturę za obsługę prawną (koszt pośredni) za okres od 1 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Data wystawienia faktury to 03.01.2017 r. 

Podatnik rozliczający się metodą uproszczoną zaksięguje fakturę do KPIR pod datą 03.01.2017 r.  W metodzie uproszczonej nie bierze się pod uwagę jakiego okresu dotyczy faktura.

Podatnik rozliczający się metodą memoriałową rozliczy fakturę proporcjonalnie, część do kosztów grudnia 2016 r. a część do kosztów stycznia 2017 r.

VAT

Dla odliczenia VAT stosuje się standardowe zasady, takie jak w trakcie roku podatkowego. Zatem aby nabywca mógł odliczyć VAT muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki:

  • nabywca musi dysponować fv oraz
  • u sprzedawcy musi wystąpić obowiązek podatkowy w VAT.