Czy i jak należy udokumentować usługę świadczoną na rzecz samego siebie?


29 czerwca 2018 3 min. czytania

Czy przedsiębiorca, który świadczy usługi na rzecz samego siebie jest zobowiązany do naliczenia VAT od świadczonej usługi? Czy faktura na rzecz samego siebie będzie odpowiednią formą udokumentowania transakcji?

Transakcje świadczone na rzecz samego siebie

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej, może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca dokonuje świadczenia usług na rzecz samego siebie. Czy świadcząc takie usługi przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT do świadczonych usług?
Definicja świadczenia usług zawarta jest w art. 8 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Natomiast zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług art. 106 b ust. 1, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż.
faktura na rzecz samego siebie

Stanowisko KIS

W interpretacji podatkowej o sygnaturze nr. 0113-KDIPT1-1.4012.513.2017.1.RG z dnia 2 października 2017 r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz samego siebie, będzie zobowiązany do udokumentowania transakcji fakturą.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił stanowisko, że świadczenie usług na rzecz samego siebie należy interpretować zgodnie z jego cywilistycznym rozumieniem. Zgodnie z tym:

„(…) Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie zakłada istnienie podmiotu będącego jego odbiorcą (konsumentem usługi). Musi to być podmiot inny niż wykonujący usługę. Świadczenie na własną rzecz nie jest więc usługą, gdyż nie występuje wówczas konsument usługi (odbiorca świadczenia).”

W przytoczonej interpretacji, organ wskazał także, że przy świadczeniu usług na rzecz samego siebie nie dochodzi do odpłatnego świadczenia usług o których mowa w art. 8 ustawy o VAT. Dodatkowo płatność za wykonanie usługi, została by zapłacona samemu sobie, przez co tego rodzaju świadczenie nie należy traktować jako odpłatnego świadczenia. W związku z tym:

” Również płatność samemu sobie nie może być uznana, że w sprawie występuje odpłatność za świadczone usługi. Zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. W konsekwencji czynność ta nie podlega udokumentowaniu, zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, fakturą.”

Oznacza to, że w przypadku gdy przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz samego siebie, nie dokonuje odpłatnego świadczenia usług, a co za tym idzie, nie ma obowiązku dokonywania ewidencji takiej transakcji za pomocą faktury.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu