Jednym z pytań pojawiającym się przed wejściem w życie obowiązku przesyłania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców jest to, czy każda faktura do paragonu powinna zostać ujęta w JPK_VAT.

Faktura do paragonu

W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje w których, sprzedaż początkowo udokumentowana paragonem, zostaje następnie udokumentowana również fakturą. Sytuacje takie mają miejsce zarówno w odniesieniu do konsumentów, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Faktura do paragonu a rejestr VAT

Zgodnie z art. 109 ust. 3 zd. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. rejestr prowadzony przez podatników podatku VAT powinien zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia:

  • przedmiotu opodatkowania
  • podstawy opodatkowania,
  • wysokości kwoty podatku należnego,
  • korekt podatku należnego,
  • kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego,
  • korekt podatku naliczonego,
  • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
  • a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W związku z tym w rejestrze VAT prowadzonym przez przedsiębiorcę powinny zostać ujęte faktury sprzedażowe wystawione na rzecz przedsiębiorcy, w tym faktury dla których uprzednio został wystawiony paragon.
W rejestrze VAT nie ma natomiast obowiązku ujmowania faktur do paragonów wystawianych na rzecz konsumentów.
jpk_03 (1)

Faktura do paragonu a JPK_VAT

Strukturze JPK_VAT należy ująć dane zawarte w rejestrze sprzedaży oraz rejestrze zakupu podatnika VAT. W konsekwencji ze względu na to, że faktura do paragonu wystawiona na rzecz przedsiębiorcy powinna zostać ujęta w rejestrze sprzedaży podatnika, powinna ona zostać również ujęta w składanym przez niego JPK_VAT.

Planowane zmiany

Ministerstwo Finansów planuje pewne zmiany w obowiązujących obecnie regulacjach dotyczących kas fiskalnych. Wśród planowanych regulacji jest zapis zgodnie z którym faktura do paragonu na rzecz podatnika wystawiana będzie wyłącznie w przypadku, jeżeli paragon, który dokumentował tę transakcję zawiera numer NIP przedsiębiorcy. Jeżeli takiego numeru na paragonie nie ma, nie będzie możliwości wystawienia faktury potwierdzającej zakup. Więcej na temat proponowanych zmian w tym zakresie można poczytać tutaj.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!