Od kiedy obowiązuje emerytura mama 4+? Jak uzyskać to świadczenie? Jakie warunki trzeba spełnić? Czy taką emeryturę może dostać tata? Jakie wnioski złożyć, aby otrzymać dopłatę do obecnej emerytury? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

W tym opracowaniu postaram się przybliżyć temat tego nowego świadczenia, odpowiadając na kolejne pytania.

Od kiedy obowiązuje emerytura mama plus?

Emerytura mama plus jest świadczeniem wypłacanym od 1 marca 2019 r. Nie jest ono obowiązkowe i nie jest wypłacane z mocy prawa – trzeba o nie zawnioskować. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Jaka jest kwota emerytury dla matek z czwórką dzieci?

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wynosi 1100 zł brutto i będzie co roku waloryzowana.

Ile wyniesie emerytura Mama 4+ w 2019 r. netto?

Z kwoty 1100 zł brutto „na rękę” wyjdzie kwota 935 zł. Kwota ta jest wyliczana następująco:

 • 1100 zł → przychód brutto
 • 1100 zł * 9% = 99 zł → składka zdrowotna podlegająca wpłacie do ZUS
 • 1100 zł * 7,75% = 85,25 zł → składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku
 • 46,33 zł → kwota zmniejszająca podatek (556,02/12)
 • 1100 *18% – 85,25 -46,33 = 66,42 ≈ 66 zł → zaliczka podlegająca wpłacie do US
 • 1100 – 66 – 99 = 935 → kwota emerytury do wypłaty

Czy otrzymam jakieś środki, jeśli mam prawo do emerytury?

Jeśli Twoja emerytura lub renta jest niższa niż najniższa emerytura (1100 zł w 2019 r.), to otrzymasz dopełnienie do tej kwoty. Kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez Ciebie emerytury albo renty.
Przykładowo, jeśli emerytura obecnie wynosi 800 zł brutto, to można starać się o dopłatę w kwocie 300 zł brutto – oczywiście po złożeniu wniosku, wszystkich potrzebnych dokumentów i po decyzji pozytywnej z ZUS. Jeśli podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu rolników i nie pobierasz emerytury lub renty wyłącznie z ZUS, Twój wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrzy prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Emerytura Mama 4+

Jak dokumenty złożyć, aby otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy złożyć:

 • wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (wniosek ERSU),
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (oświadczenie ERU),
 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,
 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Takimi innymi dokumentami, które np. udokumentują sytuację majątkową mogą być:

 • zaświadczeniami z US, które potwierdzają źródła osiąganych dochodów lub przychodów oraz ich wysokość,
 • zaświadczeniami, które potwierdzają aktualne zatrudnienie lub prowadzenie innej działalności zarobkowej oraz wysokość osiąganych dochodów lub przychodów,
 • zaświadczeniami, które potwierdzają wysokość innych pobieranych świadczeń,
 • zaświadczeniami z urzędu gminy, które potwierdzają rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • oświadczeniami o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego.

Co przygotować sobie przed uzupełnieniem dokumentów i wizytą w ZUS?

Na drukach trzeba wpisać między innymi takie dane:

 • swój PESEL,
 • Twoje dokładne dane zamieszkania,
 • PESEL-e dzieci.

Warto mieć je gotowe, aby spokojnie móc uzupełnić dokumenty.

Ile jest czasu na złożenie dokumentów?

Nie ma określonego terminu na złożenie dokumentów. Natomiast ZUS ma na wydanie decyzji 30 dni. Świadczenie będzie przyznawane od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję pozytywnej, nie będzie uzupełniane wstecz. Zatem im wcześniej złoży się dokumenty, tym lepiej bo świadczenie emerytalne będzie wcześniej wyższe.

Czy program mama plus może być także dla taty?

Tak, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Czy są jakieś kryteria wiekowe?

Tak, o świadczenie uzupełniające może starać:

 • matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci lub
 • ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.
Jest jeszcze jeden ważny warunek. Aby otrzymać świadczenie, trzeba mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

 • polskie obywatelstwo lub
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
 • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu