E-handel kodami do programów a podatek VAT


24 września 2018 5 min. czytania

E-handel jest jedną z najpopularniejszych form zawierania transakcji, dzięki temu, że daje możliwość dotarcia do większej grupy klientów. Dużą część w transakcjach e-handlu zajmują usługi. W dzisiejszym artykule zaprasza do zapoznania się z tematem jak rozliczyć e-handel kodami do aplikacji w ujęciu podatku VAT.

E-handel kodami do programów a podatek VAT

Czym są kody do aplikacji ?

Na forach internetowych bardzo często można spotkać posty z zapytaniem czym są kody do aplikacji, czy to towar czy usługa? W praktyce zakup kodu do aplikacji, programu lub gry to zakup ciągu znaków przesyłanych mailem. Dany ciąg znaków pozwala na zaktualizowanie lub pobranie pełnej wersji danej aplikacji, programu lub gry. Przedsiębiorcy zajmujący się e-handlem kodami, zakupują „kody” w celu ich dalszego odsprzedania. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o VAT, przez towary, rozumie się rzeczy oraz ich części , a także wszelkie postacie energii. Co oznacza, że z uwagi na swoją niematerialność kody do programów nie będą stanowiły towarów.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

E-handel kodami do programów należy do usług świadczonych drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 7 ustęp 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej:

„Do usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.”

Jak zaznaczono w ustępie 2, do usług świadczonych drogą elektroniczną w szczególności zaliczamy:

  • ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;
  • usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;
  • usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
  • odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
  • pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.);

E-handel kodami do programów a podatek VAT

Do prawidłowego rozliczenia podatku VAT niezbędne jest określenie miejsce świadczenia usług. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług art. 28b ust. 1, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Oznacza, że w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, miejscem świadczenia usług jest miejsce jego siedziby.
U przedsiębiorcy dokonującego zakupu od zagranicznych firm,  e-handel kodami do programów, spowoduje powstanie importu usług. Co w związku z tym spowoduje powstanie obowiązku rozliczenia podatku VAT. Warto zaznaczyć, że nie będzie miał znaczenia status podatnika VAT. Oznacza to, że zarówno zwolniony jak i czynny podatnik VAT ma obowiązek rozliczenia podatku.

Czynny podatnik VAT

Dokonując zakupu kodów do programów, czynny podatnik VAT jest zobowiązany naliczyć stawkę podatku obowiązującą w kraju jego siedziby. Polski przedsiębiorca będzie za tem zobowiązany do naliczenia podstawowej stawki 23% oraz wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7/7K. Główny prawem czynnego podatnik VAT jest prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług wykorzystywany w prowadzonej działalności opodatkowanej. W związku z tym, czynny podatnik VAT, posiadający fakturę będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie kodów do programów. Dla czynnego podatnika transakcja ta będzie neutralna podatkowo, podatek należny będzie równy podatku naliczonemu

Podatnik zwolniony z VAT

U przedsiębiorcy, który korzysta z zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego transakcja będzie wykazywana w inny sposób. Warto zaznaczyć, że zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe dotyczy transakcji pomiędzy polskimi kontrahentami. W przypadku importu usług, przedsiębiorca zwolniony z VAT ma obowiązek naliczenia podatku według stawki podstawowej. Podatnik zwolniony z VAT nie ma natomiast prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z działalnością. Oznacza to obowiązek wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-9M a w konsekwencji zapłatę podatku.

E-handel kodami od kontrahenta z UE

Zakupu usługi od kontrahenta, wywołuje jeszcze jeden obowiązek u polskich podatników. W przypadku importu usług, u podatnika powstanie obowiązek rejestracji dla celów wspólnotowych. Rejestracji można dokonać na formularzu VAT-R. Na koniec warto zaznaczyć, że pomimo obowiązku rejestracji do VAT-UE nie będziemy zobowiązani do wykazania importu usług w deklaracji podsumowującej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu