Podatnicy, którzy nie składają deklaracji VAT-7/7K a są zobowiązani do rozliczenia podatku VAT z transakcji importu usług lub zakupu towarów i usług powinni zapoznać się z formularzem VAT 9M

Spis treści

Deklaracja VAT 9M

Do składnia deklaracji VAT 9M są zobowiązani podatnicy zwolnienie z podatku VAT, którzy dokonują transakcji z tytułu:

  • importu towaróworaz
  • zakupu towarów i usług, dla których obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na nabywcy

Podatnik zwolniony z VAT w danej deklaracji jest zobowiązany do wykazania kwoty podatku należnego, która w momencie zapłaty do US ma prawo zaliczyć jako koszy uzyskania przychodu. Dokonując transakcji od której nabywca jest zobowiązany rozliczyć VAT, podatnik nie traci prawa do zwolnienia podmiotowego.
VAT 9M
W deklaracji VAT-7/7K podatnik rozliczając podatek należny, ma prawo pomniejszyć zobowiązanie o VAT naliczony, z faktur kosztowych związanych działalnością opodatkowaną. Natomiast w deklaracji VAT 9M, podatnik rozliczający podatek VAT na podstawie danego formularza, nie ma możliwości pomniejszyć zobowiązania podatkowego o kwotę podatku naliczonego. Co oznacza, że dana deklaracja zawsze wykazuje zobowiązanie podatkowe.
Deklarację należy składać do 25 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego, do urzędu skarbowego tożsamego według miejsca zamieszkania dla osób fizycznych.
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego sprawił, że deklaracja została maksymalnie uproszczona. W części A podatnik ma obowiązek wskazać miejsce i cel złożenia deklaracji. W części B podaje dane identyfikacyjny. Część C zarezerwowana jest dla rozliczenia podatku należnego. Natomiast część D i E przeznaczona jest na dane podatnika lub osoby reprezentującej podatnika oraz na adnotacje urzędu skarbowego.
Z aktualnym formularzem deklaracji VAT 9M można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu