Podatnik ma możliwość składając zeznanie roczne skorzystania z szeregu ulg i odliczeń. Jednymi z nich są darowizny, o których więcej informacji dalej.

Biorąc pod uwagę art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zauważy, że podatnik ma prawo odliczyć od dochodu darowizn przekazanych na cele:

  1. na cele  organizacji pożytku publicznego,
  2. na cele kultu religijnego,
  3. na cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi – 130 zł za litr oddanego płynu),
  4. na cele charytatywną – opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych.

Suma odliczeń 1-3 limitowana jest do kwoty 6% uzyskanego w danym roku  dochodu. Przykładowo jeżeli podatnik uzyskał w roku podatkowym dochód 10000 zł i przekazał na rzecz kultu religijnego kwot 3000 zł, maksymalnie odliczy kwotę 600 zł.

Odliczenie na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego nie jest limitowane procentem uzyskanego dochodu. Brak jest jakiegokolwiek limitu maksymalnego odliczania wartości darowizny przy tej darowiźnie. 

Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto nie uwzględnia się także darowizny poniesionych na rzecz:

  1. osób fizycznych,
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

darowizny w PIT

Odliczeń ulg dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37, do których dołączany jest formularz PIT/O (informacja o odliczeniach). Podatnik może także w trakcie roku rozliczać te ulgi przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody

a) z działalności gospodarczej

b) z najmu, dzierżawy

    –  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

Podatnik odliczający darowizny jest obowiązany w zeznaniu podatkowym  wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi, w szczególności jej nazwę i adres.

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu